Beleidsmonitoring Waddenzee


Begin 2015 verscheen het Rapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport “Beleidsmonitoring Waddenzee (pdf, 770 kB)”. Op 2 februari 2015 stuurde de minister van I&M het rapport ter kennisname aan de tweede Kamer. (kamerbrief (pdf, 76 kB), 2 februari 2015)

Uit het ILT-onderzoek komt naar voren dat de regels van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) in formele zin door gemeenten meestal niet goed worden nageleefd. Een verwijzing naar het Barro ontbreekt vaak. In hoeverre dit materiële gevolgen heeft voor de Waddenzee is niet uitvoerig onderzocht.

De beoogde ontwikkelingen zijn meestal bescheiden van aard. Her en der zijn er ontwikkelingen die meer aandacht en een nader onderzoek vragen. Daarnaast komt naar voren dat onderzoek naar de externe werking op de Waddenzee in de bestemmingsplannen vaak ontbreekt. Gemeenten blijken nogal eens te worstelen met belangenafwegingen, maar ook met interpretatie van de regelgeving. Tenslotte komt naar voren dat de gevolgen volgens de provincies meevallen vanwege overlap van het Barro met provinciale regelgeving en de regierol die de provincie vervult.

Datum: 2 februari 2015
Bron: Rijksoverheid