Een rijke Waddenzee als lonkend perspectief


De partijen binnen de Coalitie Wadden Natuurlijk bundelen hun krachten om van de Waddenzee weer een rijke zee te maken. “Want hoe beter de natuur er voor staat, hoe meer ruimte en rijkdom ze biedt voor zowel flora en fauna als economie”. Daarbij rijst de vraag: wat houdt zo’n rijke zee in?

Een rijke Waddenzee is zeenatuur in optima forma en bruist van het leven. De natuurlijke potentie van het Wad komt er tot volle wasdom. Het gebied is robuust en veerkrachtig en kan tegen een stootje. Kernwaarden als nachtelijke duisternis, rust en openheid zijn vanzelfsprekend in het Waddengebied.

Biobouwers

Bij laag water in een rijke Waddenzee is de overheersende kleur van het Wad weer groen. Op uitgestrekte mosselbanken en in zeegrasvelden krioelt het van de schelpdieren, kreeftjes, garnalen, jonge vis en zeepaardjes. Zij vormen een weelderige voedselbron voor grote vissen en vogels. Aan de grote vissen doen zeehonden en dolfijnen zich te goed. Rondom de zee bloeien overal streekeigen toprestaurants.
Met de terugkeer van omvangrijke mosselbanken en zeegrasvelden, zogenaamde “biobouwers”, zal de Waddenzee meer slib invangen. Mossels en zeegras creëren hun eigen substraat. Hierdoor hoogt het natte Wad geleidelijk op, als de zeespiegel stijgt. Zo blijft de Waddenzee een buffer voor het vaste land en een onmisbare schakel in het leven van wadvogels bij klimaatverandering. Dankzij de biobouwers is het water van de rijke zee helderder dan het Waddenzeewater nu. Er vindt minder baggerwerk plaats en door opgedane kennis is tevens minder suppleren nodig zonder inbreuk te doen aan veiligheid.

Vissen

In een rijke zee is de visstand overvloedig en gevarieerd van samenstelling. De vispopulatie is onderdeel van een stabiel en compleet ecosysteem en groot genoeg voor duurzaam gebruik door mensen. Jonge vis groeit op in de beschutting van schelpdierbanken en zeegrasvelden. Doordat zeker de helft van de Waddenzee niet commercieel wordt bevist en vissers duurzaam vissen, krijgt een aanzienlijk deel van de vis de kans om door te groeien tot volwassenheid. Een ander deel van de vis vormt voedsel voor predatoren. In de rijke zee zwemmen volwassen botten, roggen en steuren rond. Van de Dollard tot Den Helder is er ruimte voor verzachting van grenzen en is er ruimte voor geleidelijke overgangen, met langs de kust mogelijkheden voor vismigratie, nieuwe zoet-zoutovergangen, vispassages en visvriendelijk sluisbeheer.

Vogels

In een rijke zee treffen kanoeten volop nonnetjes aan, vinden scholeksters overal mossels en kokkels. Vogels beschikken niet alleen over een rijk gedekte tafel bij laag water. Bij hoogwater krijgen ze de rust om ongestoord hun veren in te vetten en te slapen. Recreanten blijven op gepaste afstand, de wadwachter houdt toezicht op kwetsbare plekken rond het Wad. Alleen een roofvogel veroorzaakt af en toe paniek.

Zeehonden, bruinvissen en tuimelaars

Zeehonden vinden genoeg plaatsen om te rusten en om jongen te baren en te zogen. Een gezonde populaties bruinvissen en regelmatige bezoekjes van tuimelaars wijzen erop dat het systeem op orde is.

Beleven en genieten

Beleven en genieten zorgt voor draagvlak en bescherming van het Wad. Eilanders en recreanten genieten van het vele moois, zowel boven als onder water. Van de schoonheid, rust, stilte en duisternis. De wadwachter stelt zich op als gastheer/vrouw en geeft informatie over de natuur. Van ernstige menselijke verstoring is geen sprake meer. Alleen zeer gevoelige plaatsen, zoals rond vogelbroedkolonies en zogende zeehonden, kunnen tijdelijk worden gesloten. In restaurants rond het Wad en op de eilanden staat een keur van zeeproducten op de kaart. Lokale vissers halen goede inkomsten uit schelpdieren en vis.