Waddenzeebeheer

Onder het begrip “beheer” valt in het Waddengebied een groot scala aan activiteiten. Het gaat  om natuurbeheer, maar ook om waterbeheer, vergunningverlening, handhaving en toezicht, promotie, educatie, herstelmaatregelen, ontwikkelprogramma’s. Eigenlijk om alle activiteiten die nodig zijn om de beleidsdoelstellingen voor de Waddenzee voor natuur en mensen en mensen en natuur te bereiken.
De uitvoering van het beheer ligt deels in handen van de overheid, deels in handen van particuliere stichtingen, ondernemers, boeren. Bijvoorbeeld:

  • Natuurbeheer voor de Waddenzee wordt uitgevoerd door Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de Provinciale Landschappen, particuliere oevereigenaren en de Waddenunit van het ministerie van LNV. Natuurbeheer in combinatie met landbouw wordt uitgevoerd door boeren op de eilanden en langs de waddenkust.
  • Water- en kustbeheer worden uitgevoerd door het ministerie van Infrastructuur en Watersaat en de waterschappen.
  • Het beheer van de openbare ruimten en infrastructuur wordt uitgevoerd door Gemeenten, Havenschappen, Provincies en Ministeries.

Alle beheerders werken samen in de Beheerraad Waddenzee.

In 2017 zijn nieuwe kaarten gepubliceerd over eigendomsgegevens en Natura2000/vogel- en habitatrichtlijngebieden.

De beheerraad heeft eerder (2008) twee kaarten samengesteld, één met de eigendomsgegevens en één waarin staat wie waar het beheer van het gebied uitvoert.

Het beheer is er uiteindelijk op gericht de beleidsdoelstellingen voor de Waddenzee daadwerkelijk en voor een ieder zichtbaar in de praktijk te realiseren. Die beleidsdoelstellingen worden daarom vertaald naar beheerplannen en die weer naar maatregelenprogramma’s.