Projectopzet Waddengebied


Het project heeft zes opdrachtgevers, namelijk alle instanties die verantwoordelijk zijn voor de vaststelling van het beheerplan Natura 2000 Waddengebied. Dit zijn de ministeries van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), Infrastructuur en Milieu (I&M) en Defensie voor terreinen in beheer bij het Rijk, en de drie provincies voor de particuliere terreinen. Er is afgesproken dat de grootste beheerder van een Natura 2000-gebied het voortouw heeft in het proces van totstandkoming van het beheerplan. Dit zijn:

  • Rijkswaterstaat voor Waddenzee en Noordzeekustzone (NZKZ)
  • Dienst Landelijk Gebied (DLG) namens EL&I voor Texel, Vlieland, Terschelling en Ameland
  • Provincie Fryslân voor Schiermonnikoog

De instanties, ook wel bevoegde gezagen genoemd, werken samen in een Projectgroep. De werkwijze en taken van de Projectgroep is vastgelegd in het Projectplan Beheerplan Natura 2000 Waddengebied (pdf, 121 kB).

Overzichtskaarten met deelgebieden:

Elk deelgebied van het beheerplan heeft zijn eigen aanspreekpunt. Zie hiervoor Meer weten?

Een door het Regionaal College Waddengebied (RCW) ingestelde RCW-Themagroep stuurt het gebiedsproces op hoofdlijnen aan. Hierin zitten managers van de betrokken rijksinstanties en gedeputeerden van de drie provincies. Communicatie met belanghebbenden over de eilanden vindt plaats per eiland en over de Waddenzee/Noordzeekustzone in zogenaamde Consultatie- en Klankbordgroepen. Voor meer informatie een uitgebreide beschrijving van de organisatie rondom Natura 2000 en alle contactpersonen en betrokkenen (pdf, 150 kB).