Bijeenkomsten


Bij de totstandkoming van het Beheerplan Natura 2000 Waddengebied worden ook de inwoners, gebruikers en belanghebbenden betrokken. Voor het deelgebied Natura 2000 Waddenzee en Noordzeekustzone zijn begin 2008 Consultatiegroepen ingesteld. Deze groepen zijn verdeeld in vier sectoren:

 • Natuurbeheer
 • Civiele werken en economisch gebruik
 • Visserij
 • Recreatie

In mei 2008 zijn de eerste bijeenkomsten gehouden over de op te stellen voortoetsen van het bestaand gebruik. Na het afronden van de voortoetsen in december 2008 is op 25 februari 2009 een bijeenkomst gehouden met de gezamenlijke Consultatiegroepen over de nadere effectenanalyse van het bestaand gebruik en het vervolgproces. Er is tijdens deze bijeenkomst veel informatie uitgewisseld; ook is besloten tot de oprichting van een Klankbordgroep, met vertegenwoordiging uit de vier Consultatiegroepen en de betrokken gemeenten.

Op 29 april 2009 is een gezamenlijke bijeenkomst gehouden met uitleg over verschillende soorten oplossingsrichtingen om natuurdoelen te behouden of te bereiken en over de methodiek van de nadere effectenanalyse. Op 16 december 2009 zijn de conceptresultaten van de Effectenanalyse bestaand gebruik (eerste fase) gepresenteerd en besproken in de Consultatiegroepen. Tevens kwamen de militaire activiteiten en de Noordzeevisserij aan de orde.

U kunt de presentaties van bovengenoemde bijeenkomsten hier downloaden:

 1. Algemene presentatie (pdf, 792 kB) over Natura 2000 Waddenzee en Noordzeekustzone (RWS, januari 2008)
 2. Presentatie stand van zaken en communicatie (ppt, 1.7 MB) (RWS, 25 februari 2009)
 3. Presentatie onderzoek aanpak nadere effectenanalyse (ppt, 446 kB) (Arcadis, 25 februari 2009)
 4. Presentatie Oplossingsrichtingen in beheerplan (ppt, 1.1 MB) (RWS, 29 april 2009)
 5. Presentatie Nadere effectenanalyse - methodiek voor effectbepaling (ppt, 435 kB) (Arcadis, 29 april 2009)
 6. Presentatie inleiding, hoofddoelen, bouwstenen, fases (pdf, 607 kB) (RWS, 16 december 2009)
 7. Presentatie Resultaten Nadere Effectenanalyse (pdf, 3.2 MB) (Arcadis, 16 december 2009)
 8. Presentatie Reslutaten NEA tot nu toe; militaire activiteiten Defensie in WZ/NZKZ (pdf, 2.4 MB) (bureau Meervelt, 16 december 2009)
 9. Presentatie Klankbordgroep, Doeluitwerkingen (ppt, 1.9 MB) (RWS, 22 april 2010)

Van de bijeenkomsten op 25 februari 2009 en 29 april 2009 zijn verslagen opgemaakt, die u eveneens hier kunt downloaden: