Archief Stuurgroep Waddenprovincies

Geschiedenis van de samenwerking

In begin van de jaren zeventig startten de provincies Groningen, Fryslân en Noord-Holland met hun samenwerking ten aanzien van de Waddenzee en werd de Stuurgroep Waddenprovincies ingesteld. Deze samenwerking werd na verloop van tijd ondersteund door een eigen Stuurgroepsecretariaat dat gehuisvest was bij de provincie Fryslân.

Op het provinciale niveau werd en wordt nog steeds door de Stuurgroep Waddenprovincies inhoud gegeven aan een gezamenlijk en gecoördineerd Waddenzeebeleid. In 1976 ondertekenden de Colleges van Gedeputeerde Staten van de provincies Fryslân, Groningen en Noord-Holland hiertoe een samenwerkingsafspraak. Daarin is vastgelegd om gezamenlijk beleid voor te bereiden en uit te voeren, en om alleen beslissingen te nemen die afwijken van het vastgestelde beleid ná voorafgaand overleg hierover in de Stuurgroep. Bovendien is afgesproken om elkaar feiten en ontwikkelingen uit de verschillende provincies te melden.

Het voornaamste doel was en is het instandhouden van het Waddenzeegebied als een samenhangend natuurgebied. Hiermee namen de waddenprovincies een voorschot op de door het rijk aangekondigde provinciale indeling van het gebied, die uiteindelijk in 1981 plaatsvond. In datzelfde jaar stelden de drie provincies de Interprovinciale Structuurschets voor het Waddenzeegebied vast. Deze schets gaf aan welk beleid zij gezamenlijk voor de Waddenzee wilden voeren.

Begin jaren negentig nam het rijk het initiatief de PKB Waddenzee van 1980 te herzien. In deze herziening werd het ruimtelijke, natuur-, milieu- en waterbeleid voor de Waddenzee in onderlinge samenhang en op hoofdlijnen beschreven. Voor het provinciale en gemeentelijke beleid was deze PKB richtinggevend. Het verschijnen van de herziene PKB (de tweede Nota Waddenzee 1993) was voor de waddenprovincies aanleiding om ook op provinciaal niveau het beleid te vernieuwen. Het resultaat was de vaststelling van het Interprovinciaal Beleidsplan Waddenzeegebied (IBW) door Provinciale Staten van Fryslân, Groningen en Noord-Holland in 1995.

De laatste PKB Waddenzee (de derde Nota Waddenzee) dateert van begin 2007. Naast een herijking van het beleidskader gaat deze PKB ook in op de bestuurlijke organisatie van het waddengebied. De uitvoering  van het Waddenzeebeleid is neergelegd bij het Regionaal College Waddengebied, waarin rijk, waddenprovincies, waddenkustgemeenten, waddeneilanden en waterschappen zijn vertegenwoordigd, het zogenaamde RCW ‘nieuwe stijl’. Dit was voor de waddenprovincies aanleiding om het eigenstandige Stuurgroepsecretariaat op te heffen. De functie van de SWP als bestuurlijk overlegorgaan is in stand gehouden.

Actuele informatie over de waddenprovincies vindt u hier.

Publicaties van de Stuurgroep Waddenprovincies:

Jaarverslag 2004, (pdf, 64 kb)
Hoofdlijnenbrief IBW-2 (2003), (pdf, 59 kb)
Evaluatie IBW (2001), (pdf, 238 kb)
IBW (Interprovinciaal Beleidsplan Waddenzeegebied 1995), (pdf, 399 kb).

Publicaties m.b.t. wadlopen en watersport vindt u onder het thema Recreatie en Toerisme.