Spring naar hoofd-inhoud

Kamerstukken

In onderstaand overzicht kunt u de stukken lezen die in de Tweede Kamer zijn behandeld en een relatie hebben met de winning van delfstoffen in het Waddengebied:

Kamervragen van de leden Dik-Faber (ChristenUnie) en Sienot (D66) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over de Gaswinning op de Waddenzee  (ingezonden 16 oktober 2019, externe link)

Kamerbrief met kabinetsreactie op het in opdracht van de Waddenvereniging opgestelde rapport "De toekomst van de Waddenzee, Een stijgende zeespiegel over een dalende bodem." (23 juni 2017, externe link)

Kamerbrief bij advies 'Monitoring van aardgaswinning onder de Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen' (pdf, 40 Kb, 23 november 2016), met als bijlage het bijbehorende monitoringsrapport over het jaar 2015 (pdf, 495 Kb)

Kamerbrief over uitvoering motie over geen proefboringen en gaswinning Schiermonnikoog (pdf, 49 Kb, 1 november 2016)

Kamerbief gas- en zoutwinning Waddenzee: ‘hand aan de kraan’-principe: Minister Kamp (EZ) stuurt de Tweede Kamer een brief over het ‘hand aan de kraan’-principe inzake gas- en zoutwinning Waddenzee (pdf, 88 Kb, 30 mei 2016), met als bijlage het advies van de Audit-commissie (pdf, 584 Kb) 

Kamerbrief Minister Kamp (EZ)over zoutwinning onder de Waddenzee. Hij  informeert de Tweede Kamer over het winningsplan Havenmond van Frisia voor zoutwinning onder de Waddenzee (pdf, 60 kb, 12 mei 2015)

Kamerbrief minister Kamp (EZ) over het goedkeuringsbesluit Monitoringsprogramma 2014-2019 betreffende de gaswinning vanuit Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen (pdf, 47 Kb, 19 december 2014)

Kamerbrief van Staatssecretaris Dijksma (EZ) aan de Tweede Kamer met kabinetsreactie op brief inzake vergunningverlening voor het winnen van zout onder de Waddenzee (pdf, 43 Kb, 29 september 2014).

Kamerbrief van staatssecretaris Dijksma (EZ) aan de Tweede Kamer over het besluit omtrent de Nb-wetvergunning voor zoutwinning onder de Waddenzee door Frisia Zout B.V. (pdf, 52 Kb, 3 september 2014). Bij de kamerbrief horen de bijlagen: Rapport 'Meegroeivermogen van de westelijke Waddenzee' (pdf, 34 Kb) en Rapport 'Opzet monitoring Zoutwinning Frisia, havenmond Harlingen' (pdf, 552 Kb)

Brief van minister Kamp (EZ) aan de Tweede Kamer over de stand van zaken rondom de gaswinning in Groningen (pdf, 74 Kb, 7 mei 2014)

Antwoord van minister Kamp op de brief van de Waddeneilanden over het onderzoek naar nearshore windenergie (binnen 12 mijl uit de kust) (pdf, 40 Kb, 7 april 2014)

Kamerbrief van de ministers Schultz (I&M) en Kamp (EZ) over de structuurvisie windenergie op land (31 maart 2014, 125 Kb). Meest relevante document uit de structuurvisie is de Passende Beoordeling (pdf, 1,6 Mb). Meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Brief van minister Kamp aan de Tweede Kamer over het verzoek tot onderzoek over gaswinning in Groningen-veld (8 november 2013, 33 Kb)

Brief van minister Kamp (EZ) aan de Tweede Kamer over zoutwinning onder de Waddenzee (7 oktober 2013, 59 Kb)

Brief aan de Tweede Kamer van minister Kamp (Economische Zaken) over de onderzoeksresultaten inzake gaswinning Groningen (22 augustus 2013, 55 Kb) Extra: schematische weergave besluitvorming gaswinning

Kamerbrief voortgang onderzoeken inzake gaswinning Groningen (3 juli 2013. pdf, 85 Kb)

Brief van minister Kamp (EZ) aan de Tweede Kamer over de uitbreiding van de gaswinning onder de Waddenzee (23 april 2013, pdf, 110 Kb)

Beantwoording Kamervragen over cumulatieve effecten op natuur en milieu van activiteiten in het Waddengebied (23 april 2013, pdf, 53 Kb). Als bijlage bij deze beantwoording is opgenomen het document Vigerende Nb-wetvergunningen Waddenzee per 1 januari 2013. (pdf, 38 Kb)

Kamerbrief van minister Kamp (EZ) aan de Tweede Kamer over gaswinning in Groningen (12 februari 2013, pdf, 80 Kb), met als bijlage een overzichtskaart van aardbevingen in Groningen in de periode 1996-2013 (pdf, 609 Kb)

Beantwoording kamervragen over de cumulatieve effecten op natuur en milieu van activiteiten in het Waddengebied (15 januari 2013, pdf, 24 Kb).

Brief van staatssecretaris Bleker (EL&I) (11 juli 2012, pdf, 166 Kb) aan de Tweede Kamer over een nieuwe vergunning Natuurbeschermingswet voor RWE centrale Eemshaven.

Kamerbrief van minister Verhagen (26 juni 2012, pdf, 55 kb) waarin hij het Advies van de Auditcommissie Gaswinning onder de Waddenzee (pdf, 473 Kb)vanaf de locaties Vierhuizen, Lauwersoog en Moddergat  aanbiedt aan de Tweede Kamer.

Brief van staatssecretaris Bleker (EL&I) (23 februari 2012, pdf, 178 Kb) met antwoorden op de vragen uit de inbreng van het schriftelijk overleg van 24 januari over het Gedoogbesluit werkzaamheden uitbreiding Eemshaven. (Incl. RWE Kolencentrale)

Kamerbrief van staatssecretaris Bleker (EL&I) aan de Tweede Kamer met nadere informatie over de RWE kolencentrale (23 november 2011, pfd, 52 Kb). De onderwerpen ADC toets, bijstook van biomassa en onderzoek naar het effect van lozing van koelwater op vissen komen aan de orde.

Kamerbrief over zoutwinning in Noord-West Friesland (27 oktober 2011, pdf, 65 kb). Minister Verhagen van EL&I gaat in op de reacties vanuit de regio.

Beantwoording Kamervragen vergunning kolencentrale Eemshaven (3 oktober 2011; pdf, 50 kb). Antwoorden van minister Verhagen (EL&I) op vragen van het Kamerlid Van Tongeren (GroenLinks) over het bericht 'Verhagen ziet vergunning kolencentrale alsnog komen'. Dit bericht is op 24-8-2011 in de Volkskrant verschenen.

Kamerbrief over zoutwinning in Noordwest Frielsand (8 juli 2011, pdf, 100 kb). De minister van EL&I informeert de Tweede Kamer over zijn voorgenomen besluitvorming over de twee winningsvergunningaanvragen die Frisia Zout B.V. (hierna: Frisia) in 2008 bij de toenmalige minister van Economische Zaken heeft ingediend om zout te winnen onder de Waddenzee (gebied Havenmond) en ten oosten van het huidige winningsgebied Barradeel II (gebied Oost), alsmede over het verlengingsverzoek inzake het winningsplan voor Barradeel II.

Kamerbrief met reactie minister Verhagen op advies auditcommissie over gaswinning Waddenzee (1 februari 2011, pdf, 66 kb). De minister concludeert dat geen bijsturing nodig is, en dat gaswinning kan worden voortgezet.

Kamerbrief monitoring gaswinning onder de Waddenzee (10 januari 2011, pdf, 106 kb). Staatssecretaris Bleker heeft de Kamer per brief geinformeerd over de uitwerking en uitvoering van de adviezen van de Auditcommissie gaswinning onder de Waddenzee. De adviezen betreffen de mogelijkheden om de meetresultaten van de monitoring te verbeteren.

Reactie op kamervragen eventuele gasopslag Pieterburen (15 november 2010, pdf, 57 kb). Minister Verhagen gaat in op vragen van de kamerleden Samsom en van Dekken (PvdA).

Kamerbrief over monitoring van aardgaswinning onder de Waddenzee (7 mei 2010, pdf, 379 kb)
Een Kamerstuk over de audit van de Auditcommissie. Er zijn geen aanwijzingen dat er nadelige gevolgen zijn te verwachten voor de Natura 2000-gebieden. Er is geen aanleiding om de gaswinning bij te sturen.

Kamerbrief over bodemdaling Noordwest - Friesland (17 november 2009, pdf, 47 kb), over de recente uitkomsten van een onderzoek naar bodemdaling in Noordwest-Friesland van TU Delft en TNO, dat is verricht in opdracht van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

Kamerbrief met antwoorden op vragen over gasboringen Ameland (31 juli 2009, 16 kb). Mede namens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, geeft minister Van der Hoeven antwoord op de vragen, die door de leden Jacobi en Samson zijn gesteld over de geplande gasboringen op Ameland. De vragen zijn gestuurd op 30 juni 2009 (vraagnummer 2009Z12800).

Kamerbrief moties gas- en zoutwinning Noordwest Friesland (12 juni 2009, pdf, 33 kb). Naar aanleiding van het spoeddebat op 18 maart 2008 zover gas- en zoutwinning in Noordwest Friesland zijn vijf moties ingediend. Op 24 maart heeft de Tweede Kamer drie moties en op 23 april een vierde motie aangenomen over dit onderwerp. Minister Van der Hoeven gaat afzonderlijk nader in op deze moties en geeft aan op welke wijze zij uitvoering zal geven aan de afzonderlijke moties.

Kamerbrief Vernietiging beslissing inzake windturbines (26 maart 2009; pdf, 49 kb)
Kamerbrief met antwoorden van de minister van LNV op vragen over vernietiging van de vergunning voor oprichting en gebruik van 17 windturbines die zich uitstrekken tot een deel van de Waddenzee tussen Nederland en Duitsland (Emmapolder)