Schelpenwinning


Schelpenwinning is een activiteit die al eeuwenlang in de Waddenzee plaatsvindt. De schelpen worden onder andere gebruikt als isolatiemateriaal tegen vocht in kruipruimtes van woningen en voor de verharding van voet- en fietspaden in natuurgebieden. Hiertoe worden respectievelijk schone - en kleischelpen gewonnen. Schelpen zijn vernieuwbare grondstoffen, waarvan de winning is afgestemd op de natuurlijke schelpenproductie in de Waddenzee.

De Beleidsnota Schelpenwinning, in 1998 uitgebracht door het ministerie van Verkeer en Waterstaat, verhoogde destijds de quota voor schelpenwinning tot jaarlijks 210.000 kuub in de Waddenzee. Daarvan mocht 90.000 kuub worden gewonnen binnen het PKB-gebied, en 120.000 kuub in de buitendelta's in de Noordzeekustzone.

Het schelpenwinbeleid van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat is in 2004 aangepast in de Tweede partiële herziening Landelijke Beleidsnota Schelpenwinning en is getoetst aan de Habitat- en Vogelrichtlijn en Planologische Kernbeslissing voor de Waddenzee (PKB- Waddenzee). Op basis van een verminderde schelpenproductie is het totale jaarlijkse quotum voor de periode 2005 - 2007 verlaagd tot respectievelijk 200.000, 190.000 en 180.000 m3 per jaar in het Waddenzeegebied, waarvan 90.000 m3 in het PKB -gebied. Deze daling is waarschijnlijk structureel door een afname van de eutrofiëring en een verhoogde watertemperatuur (minder broedval kokkels). Er wordt alleen maar gewonnen in de diepere geulen van de zeegaten Marsdiep, Vlie en het Friese Zeegat, waar ook veel andere menselijke activiteiten plaatsvinden.