Waddenzeebestuur


Het Waddengebied wordt net als de rest van Nederland bestuurd door de overheden: gemeenten, provincies en het rijk. Ook de Waddenzee is dus ingedeeld bij provincies en gemeenten. Om ervoor te zorgen dat er een  duidelijk en samenhangend beleid voor de Waddenzee wordt gevoerd, werken de waddenoverheden veel samen.

Beleid en beheer

Beleidsmatige zaken worden behandeld door het Omgevingsberaad Waddengebied. Zaken met betrekking tot beheer worden behandeld door de Beheerautoriteit Wadden.

Ministeries

De belangrijkste Ministeries die actief zijn in het waddengebied zijn het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Via de website van de Rijksoverheid geven deze ministeries aan wat de belangrijkste onderwerpen zijn in hun dossier Waddenzee.

Via onder meer militaire oefeningen, veiligheid en toezicht is ook het ministerie van Defensie betrokken bij het Waddengebied.

Waddenprovincies

Het Nederlandse gedeelte van de Waddenzee ligt in de provincies GroningenFryslân en Noord-Holland. Voor de bescherming van dit natuurgebied werken de drie waddenprovincies samen. Zij hebben afspraken gemaakt over natuurbescherming, recreatie, toerisme en wadlopen. De belangrijkste inzet voor de provincies is dat het natuurgebied Waddenzee nu en in de toekomst voor de bevolking veilig, leefbaar en bereikbaar is. De drie waddenprovincies zijn vertegenwoordigd in het Omgevingsberaad Waddengebied waarin afstemming plaatsvindt over beleid en beheer.

Lees meer over de waddenprovincies

Waddengemeenten

De waddengemeenten werken in verschillende samenwerkingsverbanden samen. De vijf waddeneilanden doen dit in het samenwerkingverband De Waddeneilanden. De twaalf kustgemeenten werken samen in de Vereniging van waddenzeegemeenten. Ook op het gebied van bestemmingsplannen wordt samengewerkt.

Lees meer over de waddengemeenten

Waterschappen

Vier waterschappen zijn verantwoordelijk voor de veiligheid op de eilanden en op het vaste land van het waddengebied. Zij zorgen ervoor dat de zeekerende dijken en de kerende zandige kust in goede staat blijven.
Ook zijn zij verantwoordelijk voor de waterhuishouding op de eilanden en het vaste land. Op onderstaande links treft U actuele informatie aan over de werkzaamheden van de betrokken vier waterschappen.