Biocidenrichtlijn

De toelating van gewasbeschermingsmiddelen in Nederland staat in toenemende mate onder invloed van Europese regelgeving.
De basis hiervoor wordt gevormd door de Europese regelgeving voor het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (en de daarop gebaseerde verdere regelingen en uitwerkingen), richtlijn 91/414/EEG en het Europese beleid voor toelating van biociden, richtlijn 98/8/EG (biocidenrichtlijn). In de uitwerking van deze Europese richtlijn zullen de komende jaren een groot aantal bestrijdingsmiddelen van de Europese markt gaan verdwijnen, terwijl er van middelen die wél op de markt blijven overzichtsrapporten worden gemaakt. In deze overzichtrapporten zijn ook de milieueigenschappen van de betreffende bestrijdingsmiddelen vermeld.

Waddenzee

De regelgeving omtrent biociden heeft een direct effect op de waterkwaliteit van de Waddenzee. Met name waar het gaat over aangroeiwerende verven op schepen en de te hoge gehaltes hierin van de werkzame stoffen (TBT) in de Waddenzee. Ook een aantal bestrijdingsmiddelen uit de landbouw waarvan hoge concentraties in de waddenzee worden aangetroffen, vallen onder deze regelgeving.