Evaluatierapport Structuurvisie Waddenzee naar Tweede Kamer


Mede namens de staatssecretaris van Economische Zaken stuurde de minister van Infrastructuur en Milieu Schultz het Evaluatierapport van de Structuurvisie Waddenzee (december 2015) en het Onderzoeksrapport Waddengebied van Inspectie Leefomgeving en Transport (november 2015) op 20 januari 2016 naar de Tweede Kamer.

De Structuurvisie is over het algemeen positief geëvalueerd. De Evaluatie is uitgevoerd met het oog op mogelijke bijstelling van de huidige SVW die in 2017 afloopt. Het Evaluatieonderzoek heeft plaatsgevonden in de periode mei tot en met november 2015.

In het Evaluatierapport van de SVW is met name teruggeblikt op het doelbereik, het instrumentarium en de stand van zaken van de voorgenomen acties en onderzoeken van de Structuurvisie Waddenzee. Daarnaast is globaal gekeken naar ander instrumentarium dat heeft bijgedragen aan het doelbereik van de SVW.

De Structuurvisie is over het algemeen positief geëvalueerd. Dat geldt met name voor de beschermende werking van de structuurvisie voor de Waddenzee als natuurgebied die gecontinueerd dient te worden. Daarnaast dient onder meer gekeken te worden of de flexibiliteit verbeterd kan worden en of er voorwaarden gecreëerd kunnen worden voor een gebiedsmanagement voor samenwerking in beheer en ontwikkeling. Tevens dient een beleidsmonitor te worden ontwikkeld.

De aanbiedingsbrief (pdf, 132 kB)

Het Evaluatierapport (pdf, 9.3 MB)

Het Onderzoeksrapport Waddengebied van Inspectie Leefomgeving en Transport (pdf, 800 kB)