Wetsvoorstel Waddenfonds


Minister Dekker (VROM) heeft het wetsvoorstel Waddenfonds met het Investeringsplan vandaag aangeboden aan de Tweede Kamer. Hierin staat onder meer voor welke doelen het Waddenfonds (800 miljoen euro) bestemd is, de criteria voor subsidieaanvragen, de procedure voor de definitieve toekenning van geld en de rol daarbij van de regionale bestuurders.

Het Investeringsplan is een uitwerking van de gewenste ontwikkeling van het Waddengebied zoals beschreven in de Nota Ruimte en de Planologische Kernbeslissing Derde Nota Waddenzee. De inzet van het kabinet is om het Waddenfonds vanaf 1 januari 2007 van start te laten gaan.

Het geld uit het Waddenfonds gaat naar projecten die de ecologie en een duurzame ontwikkeling van het Waddengebied ten goede komen. Projectvoorstellen moeten aantoonbaar bijdragen aan het bereiken van de doelen voor het gebied. Het kan daarbij gaan om bijvoorbeeld het herstel en de ontwikkeling van de kwelders, de verduurzaming van de mosselteelt en initiatieven die duurzame vormen van onder meer toerisme en energiegebruik stimuleren.

De eerder gemaakte afspraken tussen coördinerend minister Dekker en de bestuurders van de Waddenregio over de zeggenschap over het Waddenfonds zijn verwerkt in het wetsvoorstel. De eerste aanvragen voor het Waddenfonds kunnen in behandeling worden genomen als het wetsvoorstel door de Tweede en Eerste Kamer is goedgekeurd. Inmiddels is een begin gemaakt met de vergunningverlening voor gaswinning bij de locaties Moddergat, Vierhuizen en Lauwersoog met ingang van juli 2006. Met deze vergunningverlening én het in werking treden van de Wet op het Waddenfonds zal aan de voorwaarde zijn voldaan tot het openstellen van het Waddenfonds.