Persbericht LNV 3 nov. 2005


Persbericht LNV 3 nov. 2005

Waddenzeeconferentie - Nominatie voor Werelderfgoedlijst

3 november 2005 - Nederland en Duitsland treffen voorbereidingen om het nominatiedossier op te stellen om de Waddenzee voor te dragen als Werelderfgoed. Dit heeft minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vastgelegd in een verklaring die mede door Duitsland en Denemarken is ondertekend. Denemarken kan later aansluiten bij het opstellen van de nominatie. Op 2 en 3 november vond de tiende trilaterale Regeringsconferentie over de Waddenzee plaats op Schiermonnikoog.

Minister Veerman, de Duitse Staatssecretaris Probst van Milieu, Natuur en Kernenergie en de Deense plv. Directeur-Generaal Rasmussen van Milieu, Bos en Natuur hebben verder afgesproken om het Waddenzeeforum voort te zetten, te ondersteunen en meer te richten op duurzame ontwikkeling. Veerman sprak zijn waardering uit voor het proces dat het Waddenzeeforum heeft doorlopen, waarbij het ijs tussen de zeer verschillende belangengroepen is gebroken. De heer Klimant, landraad van Dithmarshen (Duitsland) neemt de voorzittershamer van het forum over van de heer Nijpels.

De partijen hebben ook afgesproken om nauwer samen te werken op het gebied van implementatie van EU-richtlijnen zoals Natura 2000 en de Kaderrichtlijn Water. De basis van deze samenwerking wordt gevormd door wetenschappelijke rapporten als Quality Status Report (QSR is de Natuurbalans van de Waddenzee) en Policy Assessment Report, en samenwerkende instituten.

Veerman, Probst en Rasmussen hebben wat betreft de scheepsveiligheid afspraken gemaakt over samenwerking bij calamiteitenbestrijding, zoals illegale lozingen.

De partijen hebben zich ook voorgenomen om de International Waddensea School (IWSS) voort te zetten om jongeren meer bewust te maken van natuurbeheer en de relatie tussen natuur, landbouw en visserij en de sociaal- economische aspecten.

Voor de verklaring, het Qualilty Status Report en het Policy Assessment Report zie de website van het Waddenzeesecretariaat www.waddensea-secretariat.org