Eindrapportage Schiermonnikoog


Eindrapportage Schiermonnikoog

Aanbiedingsbrief van minister Veerman

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

ons kenmerk : DRZ. 2006/2104
datum : 29-05-2006
onderwerp : eindrapport


Geachte Voorzitter,

De tiende Trilaterale Regeringsconferentie over de bescherming van de Waddenzee is op Schiermonnikoog op 3 november 2005 onder mijn voorzitterschap gehouden.
De conferentie verliep op ontspannen wijze en in een harmonieuze, collegiale sfeer.

Recent is de rapportage van de Schiermonnikoog conferentie verschenen, die behalve de ministeriële verklaring ook het Policy Assessment Report (het beleidsevaluatierapport) bevat, dat ter voorbereiding van de conferentie is opgesteld.
Van de verklaring zijn naast de formeel geldende Engelse tekst, vertalingen opgenomen in het Nederlands, Duits en Deens.

Voor een overzicht van de behandelde onderwerpen verwijs ik naar mijn brief van 13 oktober 2005, waarin ik de inzet heb beschreven van de Nederlandse delegatie. In aanvulling daarop kan ik melden dat Duitsland en Nederland inmiddels gestart zijn met de voorbereidingen van de nominatieprocedure van de Waddenzee voor de Werelderfgoedlijst. Met de regionale bestuurders en vertegenwoordigers van belangenorganisaties wordt op dit moment nagegaan hoe het proces in de regio in te richten teneinde het draagvlak voor de aanmelding te vergroten.
Het Waddenzeeforum heeft zijn werkzaamheden voortgezet onder leiding van de nieuwe voorzitter, de heer J. Klimant, de Landrat van Kreis Dithmarschen, als opvolger van de heer Nijpels.

Het doet mij genoegen dat ik u nu dit rapport kan toezenden.

De minister van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit,
dr. C.P. Veerman

Download het Eindrapport Schiermonnikoog (pdf, 4.5 MB) (SCHIERMONNIKOOG DECLARATION: Ministerial Declaration of the Tenth Trilateral Governmental Conference on the Protection of the Wadden Sea, Schiermonnikoog, 3 November 2005)