Gesloten gebieden


Om de rust van vogels en zeehonden te beschermen zijn bepaalde gebieden in de Waddenzee een deel van het jaar en soms het gehele jaar, verboden terrein voor de mens. Dit worden de 'artikel 20'-gebieden genoemd. Varende recreanten, vissers en andere betrokkenen in de Waddenzee worden direct betrokken bij het vaststellen van deze rustgebieden. Hiervoor is de 'Leidraad wijziging artikel 20-gebieden Waddenzee ' vastgesteld.

Bord: Rottum: Kwetsbaar gebied geen toegangDe minister kan de toegankelijkheid van natuurgebieden beperken op grond van artikel 20 van de Natuurbeschermingswet 1998, als dit nodig is voor de bescherming van natuurwaarden. Zeehonden zijn tijdens de periode dat ze jongen krijgen erg gevoelig voor verstoring. Daarom zijn de belangrijkste geboortegebieden in deze periode niet toegankelijk. Ook voor wadvogels zijn sommige gebieden extra belangrijk als broedgebied, als foerageergebied of als gebied waar ze tijdens hoogwater kunnen uitrusten. Ook deze gebieden zijn een deel van het jaar niet toegankelijk.

Het Waddengebied is altijd aan natuurlijke veranderingen onderhevig. Elk jaar kijkt het Ministerie van LNV daarom goed naar de begrenzingen. Als het nodig is worden deze aangepast, om de natuurwaarden goed te blijven beschermen. Het Waddengebied is ook belangrijk voor toerisme, visserij en voor andere gebruikers. LNV zoekt naar de beste manier om de natuurwaarden, het economisch medegebruik, en de beleving van de natuur door recreanten de ruimte te geven.


Staatssecretaris Bleeker heeft eind 2010 besloten voor een aantal afgesloten gebieden de begrenzing enigszins te wijzigen, danwel het moment van afsluiting te vervroegen/

Voor 2009 is besloten alleen voor vijf al afgesloten gebieden de begrenzing enigszins te wijzigen, danwel het moment van afsluiting te vervroegen. In dit besluit vindt u de aangewezen gebieden.