Windenergie


Convenant Rijk en Provincies

In 2001 is een convenant, het zogenaamde BLOW (Bestuursovereenkomst Landelijke Ontwikkeling Windenergie) afgesloten tussen Rijk, provincies en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). In dit conventant hebben deze partijen afgesproken om in 2010 tenminste 1500 megawatt (MW) windvermogen in Nederland op land te realiseren. In 2007 kwam er landelijk 252 MW nieuw windvermogen bij, zodat er in Nederland nu in totaal 1709 MW staat, waarvan 573 MW in de drie Waddenprovincies. Hiermee is de doelstelling in 2007 reeds gehaald.

Nieuwe doelstellingen

Het nieuwe kabinet heeft "klimaat en energie" een belangrijke plaats in het regeerakkoord gegeven. Dit heeft uitwerking gekregen in het kabinetsproject "Schoon & Zuinig (pdf, 3.1 MB)". In het bestuursakkoord tussen Rijk en gemeenten ("Klimaatinitiatief gemeenten en Rijk 2007-2011") is de doelstelling van 4000 MW in 2011 overgenomen. In 2008 de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE) als opvolger van de MEP van start gegaan. Hiermee lijken de voorwaarden voor een verdere groei van windenergie gunstig.

Advies Raad voor de Wadden over windenergie

De Raad voor deWadden heeft VROM in januari 2008 een advies over windenergie gegeven. De Raad is van mening dat plaatsing van windturbines in het waddengebied alleen kan nabij havengerelateerde en stedelijke bebouwing in Den Helder, Harlingen, Delfzijl en de Eemshaven. Verder vindt de Raad dat eventuele windturbines zoveel mogelijk geclusterd geplaatst moeten worden.

Sinds 1 oktober 2005 is de nieuwe NB-wet inwerking getreden. Vanaf die datum zijn de Waddenprovincies bevoegd gezag voor het afgeven van NB-wetvergunningen voor het plaatsen van windmolens. De contactpersoon voor NB-wet vergunningen in het Waddengebied is gestationeerd bij de provincie Fryslân.

Windmolens langs de weg naar de Eemshaven
Windmolens langs de weg naar de Eemshaven (Thea Smit)