Kitesurfen


Kitesurfen is een vorm van watersport waarbij de sporter op een kleine surfplank staat en zich voort laat trekken door een kite (of: vlieger). Kitesurfen op de Waddenzee was tot 2006 verboden. Voor de Waddenzee geldt namelijk het Binnenvaartpolitiereglement (Bpr). Daarin is bepaald dat kitesurfen verboden is op alle wateren waarvoor dit reglement geldt. De beheerder kan echter in het kader van het Bpr. delen van de vaarweg aanwijzen waar kitesurfen wel mogelijk is. In principe gebeurt deze aanwijzing op verzoek van derden. Hierbij wordt vooral gekeken of de activiteit risico's oplevert voor andere gebruikers van de vaarweg. Maar ook met natuurbelangen wordt rekening gehouden.

Aanwijzing kitesurflocatie Dijkmanshuizen bij Texel

Er is een nieuwe aanwijzing van een kitesurflocatie dijkmanshuizen bij Texel. De aanwijzing zal op 29 april 2013 worden gepubliceerd in de Staatscourant.
 
Daarnaast zal de aanwijzing ter inzage liggen bij het Ministerie in Den Haag, RWS in Leeuwarden, de provincie Noord-Holland en de gemeente Texel.

Het besluit treedt in werking één dag na publicatie in de Staatscourant. Omdat deze zou vallen op 30 april, een feestdag, wordt deze datum 1 mei 2013.

Aanwijzing kitesurfgebieden (2009)

Rijkswaterstaat heeft op 21 april 2009 vier gebieden in de Waddenzee aangewezen waar kitesurfen is toegestaan. Kitesurfers mogen het hele jaar overdag gebruik maken van de volgende locaties:

a.    Westzijde veerdam Nes (gemeente Ameland) (pdf, 1.4 MB)
b.    Groene Strand (gemeente Terschelling) (pdf, 1.4 MB)
c.    Westerzeedijk (gemeente Harlingen) (pdf, 2 MB)
d.    Hoek van de Bant (gemeente Dongeradeel) (pdf, 1.9 MB)

De aangewezen gebieden zijn op de hoekpunten gemarkeerd met een geel drijfbaken met daarop de tekst 'KITE'.  De hoekpunten die liggen in gebieden met een lage waterstand zijn gemarkeerd met kopbakens. Dit is een gele stok met daarop een geel kruis met de tekst 'KITE' en de eerste letter van het vaarwater waarin het kitegebied ligt. Kitesurfers dienen binnen de markeringen te blijven.

De bij dit besluit behorende kaarten staat op de site www.waddenzee.nl en liggen ter inzage bij Rijkswaterstaat Noord-Nederland, Zuidersingel 3, 8911 AV Leeuwarden, bij de Provincie Fryslân, Snekertrekweg 1, Leeuwarden, bij de gemeenten Ameland, Terschelling, Harlingen en Dongeradeel.

NB: Aaanvullende informatie door de Provincie Fryslân

Bij brief van 20 juni 2006 aan het secretariaat van  WHO/ servicepunt handhaving heeft de provincie Fryslân geoordeeld dat het surfen met kites binnen de daarvoor  op grond van het BPR aangewezen gebieden en perioden niet als een met de Natuurbeschermingswet strijdige activiteit behoeft te worden aangemerkt.

N.a.v.  een rechterlijke uitspraak zijn de kitesurfzones opnieuw aangewezen maar is er geen nadere tijdzonering ingesteld. Wij wijzen er op dat als gekite wordt buiten de  (opnieuw) aangewezen gebieden er sprake is van een overtreding van het BPR.

Verder wijzen wij er op dat ook binnen de eerder vastgestelde tijdzonering er sprake kan zijn van een overtreding van de Natuurbeschermingswet als kitesurfers aangewezen vogelsoorten of zeehonden verstoren.

Overtreders van het BPR en/of van de Natuurbeschermingswet riskeren -ook na de wijziging van de Nbwet in verband met de regeling van het bestaand gebruik, geldstraffen.

Vier kitesurfgebieden aangewezen in het Waddenzeegebied (2006)

Op 3 juli 2006 heeft de Hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat dienst Noord-Nederland op grond van het Binnenvaartpolitiereglement eerstmalig een viertal Kitesurfgebieden aangewezen in de Waddenzee. Het gaat om de volgende gebieden:

a.      Westzijde veerdam Nes (gemeente Ameland ) het hele jaar door;
b.      Groene Strand (gemeente Terschelling), gedurende de periode 1 juni t/m 31 augustus;
c.      Westerzeedijk (gemeente Harlingen), gedurende de periode 1 april t/m 31 augustus;
d.      Hoek van de Bant (gemeente Dongeradeel), gedurende de periode 1 juni t/m 30 september.

Lees hier het besluit van Rijkswaterstaat (pdf, 39 kB)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rijkswaterstaat Noord-Nederland, telefoonnummer: 058-2344344.
Contactpersoon: mr. E.H. Slaaf; E-mail: e.slaaf@rws.nl