Over het Omgevingsberaad Waddengebied


Het Omgevingsberaad Waddengebied is het platform waar gestructureerde discussies over het Waddengebied worden geïnitieerd en informatie over het Waddengebied wordt uitgewisseld.

Filosofie Omgevingsberaad Waddengebied

‘Succesvol beleid kan alleen tot stand komen door gezamenlijke en vroegtijdige participatie van overheden, kennisinstituten en maatschappelijke organisaties’

Missie Omgevingsberaad Waddengebied

Het Omgevingsberaad Waddengebied hanteert bij de advisering de hoofddoelstelling voor de Waddenzee en de Agenda voor het Waddengebied 2050:
‘Duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee als natuurgebied en het behoud van het open landschap. Het leidend principe om dit te bereiken is dat bij ingrepen of handelingen in de Waddenzee uitgegaan wordt van een duurzame bescherming en/of een zo natuurlijk mogelijke ontwikkeling en het behoud van de dynamiek & geomorfologie van het gebied, kwaliteit van bodem, lucht en water daarmee samenhangende flora & fauna, alsmede de landschappelijke kwaliteiten, met name rust, weidsheid, open horizon en natuurlijkheid inclusief duisternis. Tevens worden de in de bodem aanwezige archeologische waarden en in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden beschermd.’

Hierbij zijn ook de doelen voor het omliggende Waddengebied relevant, voor zover dat verband houdt met het bereiken van de hoofddoelstelling van de Waddenzee.

Hoofddoel voor het Waddengebied uit de Agenda voor het Waddengebied is dat het in 2050 veilig, vitaal en veerkrachtig is:

 • Veilig doordat we tijdig anticiperen op de gevolgen van klimaatverandering en zeespiegelstijging;
 • Vitaal doordat wonen, werken, onderwijs en zorg mogelijk blijven, op de eilanden en langs de kust, en doordat economische sectoren excelleren in de context van Werelderfgoed Waddenzee;
 • Veerkrachtig doordat robuuste natuur en het landschap van wereldklasse de effecten van klimaatverandering, duurzaam gebruik en nieuwe ontwikkelingen kunnen opvangen.

Het Omgevingsberaad Waddengebied heeft de volgende rollen:

 • Het adviesorgaan voor beleid voor het Waddengebied;
 • De plaats waar Waddenvertegenwoordigers van overheden, maatschappelijke organisaties en de wetenschap elkaar ontmoeten;
 • Het adviesorgaan voor het Bestuurlijk Overleg Waddengebied (BOW);
 • De plek voor gestructureerde discussies over het Waddengebied.

De hoofdfuncties van het Omgevingsberaad Waddengebied:

 • Advisering over Waddenbeleid;
 • Agenderen van (actuele) thema’s in het Waddengebied;
 • Aandragen van oplossingen voor Waddenvraagstukken;
 • Volgen van ontwikkelingen in het Waddengebied;
 • Beïnvloeden van beleidsvorming en beleidsmakers;
 • Samenbrengen van partijen in het Waddengebied.