Beheerplan Natura 2000 Waddenzee

Het Natura 2000-gebied Waddenzee heeft als hoofddoelstelling een duurzame bescherming en
ontwikkeling als natuurgebied, met diverse andere functies. Het beheerplan maakt duidelijk wat de vrijgestelde vergunningplichtige activiteiten met specifieke voorwaarden zijn. Het vaargeul-, veerhaven- en havenonderhoud is, met het verspreiden van de daarbij vrijkomende baggerspecie in het Natura 2000-gebied Waddenzee, vrijgesteld van vergunningverlening in het kader van de Wet natuurbescherming, maar hiervoor zijn wel specifieke voorwaarden opgenomen.

Het beheerplan zegt hierover:‘Eenmaal per 3 jaar wordt het gebruik van de verspreidingslocaties op alle facetten geëvalueerd en afgestemd op de natuurlijke dynamiek, kwetsbare locaties (schelpdierbanken, foerageergebieden van vogels en rustplaatsen van zeehonden)’.

Deze evaluatie wordt eind 2021 en begin 2022 uitgevoerd. Op verzoek van Rijkswaterstaat wordt daarom de periode van 2017 tot en met 2021 geëvalueerd, een periode van 5 jaar.

Verlenging

De Natura 2000-beheerplannen Waddenzee en Noordzeekustzone zijn met instemming van de bevoegde gezagen per 12 december 2022 j.l. verlengd.

Het verlengingsbesluit is gepubliceerd in de Staatscourant.

Met dit verlengingsbesluit wordt het vigerende beheerplan per 12 december 2022 voor 6 jaar verlengd. Momenteel is gestart met de evaluatie van het beheerplan en aansluitend zal een nieuw beheerplan worden opgesteld. Het is onze ambitie om het nieuwe beheerplan in minder dan 6 jaar op te leveren. In oktober heeft een digitale stakeholdersbijeenkomsten plaatsgevonden om het proces van de verlenging en het opstellen van het nieuwe beheerplan toe te lichten. Voor vragen kunt u mailen naar omN2000wz@rws.nl.

Het Rapport Driejaarlijkse tussenevaluatie verspreidingslocaties Waddenzee 2017-2019 (inclusief 2020 en 2021) (Pdf, 6 Mb, 1 augustus 2022)

Wijziging Natura 200-beheerplan Waddenzee betreffende verspreidingslocatie baggerspecie kombergingsgebied Marsdiep (Pdf, 592 Kb, 5 november 2019)

Beheerplannen Waddenzee en Noordzeekustzone

Natura 2000-beheerplan Waddenzee (pdf, 16,2 Mb, december 2016)

Natura 2000-beheerplan Noordzeekustzone (pdf, 23,4 Mb, december 2016)

Nota van antwoord Beheerplan Waddenzee (pdf, 496 Kb, december 2016)

Nota van antwoord Beheerplan Noordzeekustzone (pdf, 230 Kb, december 2016)

Brochure met toegankelijke samenvatting Natura 2000-beheerplan Waddenzee (pdf, 1 MB, november 2015)

Brochure met toegankelijke samenvatting Natura 2000-beheerplan Noordzeekustzone (pdf, 2,4 Mb, december 2016)

Natura 2000 kaarten Waddenzee

Kaartenbijlage Natura 2000 beheerplan Waddenzee (pdf, 18,8 Mb, december 2016)

Kaartenbijlage Natura 2000 beheerplan Noordzeekustzone (pdf, 17,8 Mb, december 2016)

Uitwerking natuurdoelen

U kunt de uitwerking van de natuurdoelen voor de Noordzeekustzone en de Waddenzee hier downloaden:

Natura 2000-doelen in de Waddenzee (8,6 Mb, 2 december 2014)

Hoofdrapport Natura 2000 doelen in de Noordzeekustzone (pdf, 3,2 Mb, 22 april 2011)

Bijlagerapport Natura 2000 doelen in de Noordzeekustzone (pdf, 6,9 Mb, 3 februari 2014)

Uitklapkaart Natura 2000 (pdf, 3 Mb)

Inventarisatie bestaand gebruik Waddenzee/ Noordzeekustzone

Eind december 2008 heeft Rijkswaterstaat het eindconcept van de lijst Inventarisatie bestaand gebruik Waddenzee/Noordzeekustzone vastgesteld. In deze lijst wordt per activiteit verwezen naar de rapporten Voortoets bestaand gebruik. De lijst heeft geen formele status en is een hulpmiddel voor het opnemen van bestaand gebruik in het beheerplan.

Inventarisatie bestaand gebruik Waddeneilanden

Dienst Landelijk Gebied (DLG) heeft een inventarisatie van bestaand gebruik op de Waddeneilanden opgesteld. Deze inventarisatie heeft voor aanvullingen ter inzage gelegen op een aantal Waddeneilanden. De aanvullingen zijn verwerkt tot de Inventarisatie bestaand gebruik duingebieden van de eilanden.

Monitoringplan Waddenzee

De Europese Vogel- en Habitatrichtlijn verplichten tot rapportage over beschermde soorten en habitattypen. De gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998 bepaalt dat voor Natura 2000-gebieden het opstellen van een beheerplan verplicht is. Om te kunnen rapporteren en om een gedegen beheerplan op te kunnen stellen is monitoring noodzakelijk. Elk Natura 2000-beheerplan dient dan ook een monitoringparagraaf te bevatten (Programma van Eisen voor beheerplannen).

Monitoringplan ten behoeve van het Natura 2000-beheerplan Waddenzee (Pdf, 592 Kb)

Voortoets

In december 2008 zijn in opdracht van Rijkswaterstaat vier eindconcepten van de voortoets opgesteld, met behulp van input uit de Consultatiegroepen. In het kader van de uitvoering van de nadere effectenanalyse (gestart in februari 2009) zijn de voortoetsen geactualiseerd, mede op basis van aanvullende informatie van belanghebbenden. De voortoets van de militaire activiteiten is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Defensie.

Van de voortoets Waddenzee is eerst een aanvullend document gemaakt, alleen voor die delen van de voortoets waarin wijzigingen zijn aangebracht. De voortoets van de Noordzeekustzone is ongewijzigd. De aanpassingen in de voortoetsen Visserij Waddenzee en Visserij Noordzeekustzone zijn nogal omvangrijk, vandaar dat deze documenten integraal zijn gewijzigd.

Hieronder kunt u de voortoetsen downloaden, de wijzigingen in de documenten zijn zichtbaar aangebracht:

Waddenzee (RWS dec.2008) (pdf 3 Mb)

Waddenzee, Aangevuld (Arcadis, 13 juli 2009) (pdf 1,8 Mb)

Oplegnotitie Voortoets Waddenzee, 30 december 2011, (pdf, 1,7 Mb)

Visserij-effecten Waddenzee, 30 december 2011 (pdf, 2,5 Mb)

Noordzeekustzone (IMARES, dec.2008) (pdf 4 Mb)

Oplegnotitie Voortoets Noordzeekustzone, 30 december 2011 (pdf, 1,15 Mb)

Visserij-effecten Noordzeekustzone, 30 december 2011 (pdf 1,9 Mb)

Militaire activiteiten in Waddenzee en Noordzeekustzone (pdf, 3 Mb)

Voortoets mudcrawl Mokbaai (pdf, 2 Mb)

NEA 1

De uitkomst van de nadere effectenanalyse (NEA) fase 1 is een zo goed mogelijke kwantificering van de nadelige effecten van elke vorm van bestaand gebruik op de natuurdoelen. Deze eerste fase gaat nog niet in op het gebruik dat thans is vergund in het kader van de Natuurbeschermingswet, de externe werking, maatregelen voor mitigatie en de cumulatietoets. Deze onderwerpen komen aan de orde in NEA fase 2.

In de bijeenkomst van de Klankbordgroep op 2 december 2009 is gesproken over de voorlopige resultaten van de nadere effectenanalyse fase 1. In de bijeenkomst van de Consultatiegroepen op 16 december 2009 is het concept nader toegelicht en besproken. Vervolgens zijn in de loop van januari veel opmerkingen ontvangen uit de Consultatiegroepen, die zijn opgenomen in een Commentaartabel en -voor zover nodig- verwerkt in het eindconcept. Het rapport is in 2011 geactualiseerd, hoofdzakeleijk in verband met recente informatie over over aantallen vogels en iets aangepaste doelen in het aanwijzingsbesluit 2009.

U kunt het document en de commentaartabel hier downloaden:

Rapport Nadere effectanalyse: Deelrapport Niet Nb vergund gebruik (30-12-2011, pdf, 9 Mb)

Commentaartabel

NEA 2

De resultaten van NEA-2 zijn opgenomen in verschillende deelrapporten. Met als onderwerpen:

- Externe werking
- Mitigatie bestaand gebruik;
- kader Zandsuppleties NZKZ;
- kader Waterrecreatie;
- kader Baggerwerken WZ;
- kader Visserij;
- NBwet-vergund gebruik;
- de Cumulatietoets.

Deze deelrapporten zijn samengevoegd in 1 Hoofdrapport.
 
U kunt de volgende documenten downloaden:

Hoofdrapport NEA Waddenzee en Noordzeekustzone (30-12-2011, pdf, 700 kB)

Externe werking Waddenzee en Noordzeekustzone, dd. 30-12-2011 (pdf, 660 Kb)

Mitigatie bestaand gebruik (niet Nb vergund), 28-04-2011 (pdf, 341 Kb)

Kader zandsuppleties Waddenzee en Noordzeekustzone, d.d. 30-12-2011 (pdf, 2,8 Mb)

Cumulatietoets visserij + zandsuppleties Noordzeekustzone_dd. 28-06-2010 (pdf, 7 Mb)

Kader Waterrecreatie dd. 30-12-2011 (pdf, 15 Mb)

Kitesurfen in Noord-Hollandse Natura 2000-gebieden, d.d. 17-12-2009 (locaties Texel-Waddenzee) (pdf, 5,5 Mb )

Baggerwerkenkader Waddenzee, d.d. 30-12-2011 (pdf, 2 Mb)

Passende beoordeling Baggerwerken, d.d. 16-04-2016 (achtergronddocument voor baggerwerkenkader, pdf, 3 Mb)

Kaders voor visserij, rev. 30-12-2011 (pdf, 750 Kb)

Nbwet-vergund gebruik deelrapport NEA-2, rev. 30-12-2011 (pdf, 1,2 Mb)

Bijlagerapport Nb vergunde visserij, 30-12-2011 (pdf, 1,9 Mb)

Cumulatie-deelrapport, 30-12-2011 (pdf, 1,45 Mb)

Mocht u naar aanleiding van deze documenten vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met Marleen Wilschut (Waddenzee) of Hans Lammers (Noordzeekustzone) Zie ook: Meer weten?

Visserijbeleid/ maatregelen

Vibeg-Akkoord, januari 2012 (pdf, 4 Mb)

Militaire deelplannen

Deelplan militair oefenterrein Defensie zuidpunt Texel

Namens Defensie is een concept deelplan Natura 2000 opgesteld voor het militair oefenterrein 'Joost Dourlein Kazerne' aan de zuidpunt van Texel. Het gebied ligt deels in de Natura 2000-gebieden Texel, Waddenzee en Noordzeekustzone. Het gebiedproces op het eiland Texel wordt getrokken door DLG-Noord. Het deelplan wordt afgestemd met en verwerkt in de Natura 2000 beheerplannen voor Texel, Waddenzee en Noordzeekustzone.

U kunt het concept hier downloaden:

CONCEPT Deelplan militair oefenterrein Defensie zuidpunt Texel (Joost Dourlein Kazerne)  (pdf 6,8 Mb)

Deelpan militair schietterrein Breezanddijk

In opdracht van Defensie is een toetsing uitgevoerd van het bestaande en vergunde gebruik van het militair schietterrein Breezanddijk (Afsluitdijk) gelegen op de grens tussen de Natura 2000-gebieden Waddenzee en IJsselmeer.

U kunt het rapport van de toetsing hier downloaden:

Deelplan Bestaand gebruik Breezanddijk (pdf, 5 Mb, 6 september 2010)