Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsarchief

De Waddenvereniging en Vogelbescherming Nederland hebben bezwaarschriften ingediend tegen het besluit om de Natura 2000-beheerplannen voor de…

Garnalenvisser. Foto: Beeldbank RWS

De vergunningverlening en het gedogen van de garnalenvisserij komt verder onder druk te staan door een uitspraak van de rechtbank in Groningen. Die…

Op 22 mei 2023 organiseerde de Waddenacademie in samenwerking met de vier noordelijke waterschappen en de Deltaprogramma´s Zoet water en…

Ruud de Jong

De bestuurlijke daadkracht in het Waddengebied is sinds drie jaar in potentie verbeterd, maar ambitie en urgentie ontbreken bij de betrokken…

Foto Peter de Boer. Noordse stern voert haring aan broedende partner

Sinds de aanleg in 2017 is vogeleiland Stern in de Eems uitgegroeid tot een belangrijk broedgebied voor trekvogels als de noordse stern en visdief. In…

Kaart Agrotoerisme Waddenkust Noord-Holland: waddendelta.nl

HOLLANDS KROON - Op 22 mei aanstaande van 19.30-22.00 uur wordt de slotbijeenkomst gehouden van het Leader-project (Agro)toeristische infrastructuur…

Het walviskadaver op Rottumerplaat op 17 april 2023 © Wageningen Marine Research

Eind november 2020 spoelt een dode dwergvinvis aan op Rottumerplaat. Bij wijze van experiment wordt het kadaver niet opgeruimd, maar blijft het liggen…

voorbeeld digitale systeem rapportage

Rijkswaterstaat en Deltares lanceerden in april 2023 de Digitale Systeemrapportage Wadden. De Digitale Systeemrapportage is een instrument om…

Groepsfoto van de wadwachters

Op de laatste dag van maart kwamen de wadwachters van Richel bij elkaar voor de start van het seizoen. Het programma van de dag – bij het NIOZ op…

Kinderen luiden de scheepshoorn als opening van de dijk

De komende drie jaar wordt de Lauwersmeerdijk verbeterd. Dit betekent op termijn een nieuwe dijk, die niet alleen veiliger, maar ook natuurlijker is.…

foto: Johan Krol

Op het Groene Strand van Ameland broeden zeldzame en kwetsbare vogels. Om deze strandbroeders beter te beschermen, zet Rijkswaterstaat (RWS) tijdens…

afbeelding de afsluitdijk.nl

Het Waddenfonds steunt de bouw van een nieuwe energiecentrale op de Afsluitdijk met € 4.904.022,-. Hier zal met een 16,5 kW centrale duurzame energie…

Blue carbon is de term die wordt gebruikt voor het vastleggen van CO2 in het mariene milieu. Door de grote koolstofvoorraad in de zee te beschermen en…

Foto laura Govers

UTRECHT - Rijkswaterstaat is gestart met het inzaaien en inplanten van zeegrasvelden in de Waddenzee. De werkzaamheden vinden dit jaar niet alleen…

NES (AMELAND) – Rederij Wagenborg wil eind dit jaar een nieuw vervoersconcept van en naar Ameland en Schiermonnikoog presenteren. Want hoe kan het…

LTER-LIFE is een consortium van de wetenschappelijke onderzoeksorganisaties NIOO, Universiteit van Amsterdam, RIVM, NIOZ, en Wageningen University &…

LEEUWARDEN - Vanaf volgende week zet Rijkswaterstaat een extra baggerschip in op de vaargeul Ameland - Holwert. Dit vergroot de baggercapaciteit.…

Op vrijdag 17 februari 2023 heeft Minister Bruins Slot van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, bekend gemaakt dat de Regio…

Verzilting van landbouwgronden is een groter wordend probleem. Met name in noordelijke kleischil in Fryslân en Groningen, de Wieringermeerpolder in…

HOLWERD– Reizigers van en naar Ameland moeten de komende tijd rekening houden met uitvallende veerdiensten.

Op donderdag 9 februari organiseert het Investeringskader Waddengebied (IKW) in De IJsherberg in Dokkum het symposium Investeren in het Waddengebied.…

Rijkswaterstaat is, namens de minister van IenW, voortouwnemer voor het opstellen van de Natura2000 beheerplannen van de Rijkswateren. Momenteel…

foto pixabay

Wat doe je als er op één plek te veel konijnen zijn? En op een andere te weinig? Dan ga je ze verhuizen. Tientallen konijnen uit Rotterdam zijn dit…

Op 20 december bood Meindert Schroor de door hem geschreven landschapsbiografie van het Waddengebied aan aan Avine Fokkens (voorzitter Stuurgroep…

Dwergstern broedend tijdens wind en regen Foto: Johan Krol Natuurcentrum Ameland

Het aantal strandbroeders op Ameland is wederom gegroeid. Dit blijkt uit de jaarlijkse inventarisatie die wordt uitgevoerd door Natuurcentrum Ameland…

Beeld Rijkswaterstaat

Twee satellieten verzamelen gegevens over de Waddenzee. Onderzoekers en beheerders kunnen daarmee een beter beeld krijgen van hoe het gaat in het…

De Natura 2000-beheerplannen Waddenzee en Noordzeekustzone zijn met instemming van de bevoegde gezagen per 12 december j.l. verlengd.

Foto Luchtsurveillance Rijkswaterstaat

Deltares en Royal HaskoningDHV hebben in opdracht van Rijkswaterstaat gekeken naar de effecten van baggeren op de natuurwaarden van de Eems-Dollard.…

Coverbeeld Kokkel Rapport PRW

Zoute aquacultuur binnendijks in het Waddengebied is fysisch mogelijk. Dat is de belangrijkste conclusie uit de technische verkenning die…

Foto: Luchtsurveillance Rijkswaterstaat

Deze maand is Rijkswaterstaat gestart met aanvullende metingen om de invloed van stormen op de vaargeul Holwerd-Ameland te onderzoeken. Daarbij wordt…

Aankomst Veerboot Ameland. Beeldbank RWS.

De provincie Fryslân neemt de verantwoordelijkheid voor de veerverbindingen met de Waddeneilanden voorlopig niet over van het Rijk. De…

Gewone zeehond pup. Foto: Saxifraga Bart Vastenhouw

De telresultaten van de gewone zeehonden in de internationale Waddenzee laten dit jaar een daling zien van 22% in het aantal pups, én een daling van…

Foto Laura Govers

Zeegras. Vroeger maakten we er dijken en matrassen van. En, het is heel goed voor de biodiversiteit van onze zeewateren. Maar het gras verdween…

Foto: Provincie Groningen

Op twee locaties voor de zeedijk tussen Delfzijl en de Eemshaven is een unieke proef gestart. Daar wordt de komende vijf jaar onderzocht hoe het…

Meindert Schroor, portefeuillehouder Cultuurhistorie binnen de Waddenacademie, heeft vandaag in het Stadhuis in Harlingen het eerste exemplaar van de…

Foto pixabay

Waddenacademie brengt op World Cleanup Day de quickscan “Plastic in de Waddenzee: probleemverkenning en mogelijke oplossingsstrategieën” uit.

Nederland en Duitsland gaan samen om tafel over de beste route voor stroomkabels over de Wadden. Die kabels zijn nodig om windparken op zee te…

Foto Rijkswaterstaat
plastic

In het kader van het initiatief CleanUpXL zijn duikers en bergers gestart met een actie om afval op de bodem van de Noordzee en Waddenzee op te…

Foto Roeland Bom

De wadden liggen door het warme weer vol dode kokkels. Uit verschillende delen van de Waddenzee komen meldingen dat veel schelpdieren stierven zoals…

VLIELAND/TERSCHELLING – Minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bezocht op 17 en 18 augustus de Waddeneilanden…

Door 'dynamische bewegingen' in het Waddengebied is er een nieuwe, natuurlijke vaargeul ontstaan tussen Holwerd en Ameland. Dat meldt Rijkswaterstaat.

foto Universiteit Utrecht

In de Waddenzee zweeft ongeveer 20 ton polystyreen en nog eens 5 ton ‘pet’ in de vorm van onzichtbare nano- en microdeeltjes.

Foto Frank Kruk

AMELAND – Op het strand van Ameland spoelen opnieuw veel mosdiertjes aan. Deze kunnen overlast veroorzaken. De gemeente verplaatst de mosdiertjes naar…

Rijkswaterstaat gaat in de week van 4 juli 2022 2 meetpalen plaatsen in de Waddenzee, tussen Holwerd en Ameland. Eén nabij de vaargeul en één in het…

Klein zeegras (links) en groot zeegras (rechts). Bron: T. Dolch

UTRECHT - Rijkswaterstaat start een nieuw project voor het herstel van zeegras langs de Nederlandse kust. Het doel is een permanente terugkeer van…

foto pixabay

Er komt actieve verkeersbegeleiding voor de scheepvaart in de Noordzee boven de Waddeneilanden. Dat schrijft minister Mark Harbers van Infrastructuur…

Dit weekend wordt de Dag van het Wad gevierd op 25 juni. Tal van organisaties vieren dan de benoeming van de Waddenzee tot Unesco Werelderfgoed.…

Een grote stern bezwijkt aan de vogelgriep – tekeningen: erikvanommen.nl

Wat doe je als wadwachter op de zandplaat Richel als je een grote stern ziet doodgaan aan de vogelgriep en je niets kunt doen? Erik van Ommen tekende…

Cover brochure morfologische veranderingen Waddenzee

Onlangs bracht Rijkswaterstaat een nieuwe publicatie uit over morfologische veranderingen in de Waddenzee.

Copyright: CWSS/Annette Krop-Benesch and Michael Melchinge

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat kunstmatig licht ’s nachts invloed heeft op het gedrag, het ruimtegebruik, de migratie, de fysiologie, de…

Op maandag 20 juni vindt de Toogdag voor de Wadden plaats in Delfzijl.

Foto Tom van der Have Bureau Waardenburg

Er zijn mogelijkheden voor herstel van de platte oester in de Waddenzee. De soort is zo goed als uitgestorven, maar een kleine populatie weet al…

Foto: Eems-Dollard2050.nl

De aanleg van proefproject Brede Groene Dijk gaat vandaag, 16 mei, van start. De zeedijk langs de Dollard wordt over een lengte van 750 meter breder…

De app Wadvogels is niet alleen in een nieuw jasje gestoken, hij is ook gebruiksvriendelijker en geeft tips hoe je beter rekening kunt houden met de…

Foto: Wageningen Universiteit

Bij het walviskadaver op Rottumerplaat, dat eind 2020 is aangespoeld, zijn 21 nieuwe keversoorten gevonden. De beestjes bleken onder meer…

Foto Waddenfonds

Het Waddenfonds kent ruim € 2 miljoen subsidie toe aan vier grote projecten in de provincie Groningen. Met deze bijdrage wordt een totale investering…

Wadwachters aan het werk bij de wadwachterspost op Richel

De vrijwillige wadwachters van Rijkswaterstaat verblijven vanaf 22 april weer in de wadwachterspost op zandplaat Richel. Vanuit deze drijvende post…

Na een daling in 2020 is er in 2021, bij het jaarlijkse onderzoek naar zwerfafval in de Waddenzee, meer zwerfafval gevonden. Het gaat vooral om…

Foto: Harry Kuipers

Na het succes van het broedponton in Lauwersoog zijn er nu ook 2 broedvlotten in de Lange Sloot op Ameland. Donderdag zijn ze te water gegaan in de…

Via het Iepen Mienskipsfûns (IMF) verstrekt de provincie Fryslân subsidie aan 11 initiatieven in de regio Friese Waddeneilanden. In deze eerste…

Op zes locaties van de Rijks Universiteit Groningen (RUG) zijn innamepunten geplaatst voor plastic statiegeldflessen. In de kantines kunnen gebruikers…

De volledige Waddenzee wordt in twee weken tijd in mei en oktober onderzocht op het voorkomen van 'pelagische' vissen; dat zijn vissen die niet op de…

Wadwachtershuisje Richel

Rijkswaterstaat nam in 2021 de beheertaken van de drijvende wadwachterspost op zandplaat Richel over van Natuurmonumenten. Die overgang is goed…

Foto: Beeldbank RWS, Joop van Houdt

De natuur moet beter worden meegenomen bij de versterking van de Waddenzeekust tussen Koehool en het Lauwersmeer. Dat vindt de Commissie voor de…

Foto: Provincie Groningen

De proef met een natuurlijker waterpeil heeft geen aantoonbare effecten gehad op de grondwaterstanden, zoutgehaltes en zoetwaterlenzen in het…

Foto: Laura Govers, Rijksuniversiteit Groningen

Rijkswaterstaat is gestart met het inzaaien van zeegrasvelden in de Waddenzee, nabij het eiland Griend. Dit gebeurt met de zogenoemde kitspuitmethode.…

Horeca op Schiermonnikoog

De bevoorrading van de horeca op Schiermonnikoog leidt soms tot gevaarlijke verkeerssituaties en vergroot de CO2 uitstoot. Kan de verkeersdruk worden…

Meer hoosbuien afgewisseld met langere perioden van droogte hebben gevolgen voor de landbouw, het drinkwater en ook voor de ecologie in het…

Foto: Alexander van de Bunt

Van Texel tot en met het Groninger Wad halen onderzoekers vanaf aankomende week iedere kilometer een stukje Waddenbodem naar boven. Ze willen weten…

Kaartje proeflocatie Platte Oester

The Fieldwork Company en de Goede Vissers voerden in opdracht van Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) een praktijkproef uit naar de mogelijkheden…

Foto: Swimway.nl

Onderzoekster Hannah Charan-Dixon is een groot deel van het jaar te vinden op de kwelders langs de Waddenzee. Dit stukje land dat deels overstroomt…

Patronen in de zeebodem van een buitendelta. Foto: Alexander van de Bunt

De zeebodem is niet vlak: integendeel, er bevinden zich allerlei bodemvormen. Het is belangrijk om dat goed weer te geven in modellen, zodat het…

Foto: Engelsmanplaat, RWS

De vijf Nederlandse Waddeneilanden en de drie westelijke Duitse Waddeneilanden slaan de handen ineen en sturen donderdag een gemeenschappelijke brief…

Er is veel verbijstering bij natuurbeschermingsorganisaties over het toestaan van spieringvisserij bij de spuisluizen van Kornwerderzand en Den Oever.…

De onderzoekers leggen de netten met mosselzaadjes voorzichtig op de wadplaat.

Proeven op de wadplaat Hond-Paap hebben nieuwe kennis opgeleverd over de aanleg en ontwikkeling van mosselbanken in het zeer slibrijke Eems-estuarium.…

Foto Beeldbank RWS

De komende jaren wordt de Waddenzeedijk tussen Koehool en het Lauwersmeer verbeterd. In november 2021 heeft het algemeen bestuur van Wetterskip…

Foto Project Lauwersmeer-Vierhuizergat. Bron: Hoogwaterbeschermingsprogramma

Het doel van het versterken van onze dijken is helder: zorgen dat we in een waterveilig Nederland kunnen blijven wonen, werken én recreëren. Maar waar…

Broedponton in de haven van Lauwersoog. Foto: Luchtsurveillance Rijkswaterstaat

Het is een bewogen eerste broedseizoen geweest op de broedpontons in Balgzandpolder en Lauwersoog. Het broedponton “de Sternstee” in Lauwersoog was…

Internationaal wetenschapssymposium komt met aanbevelingen voor bescherming van ecosysteem en biodiversiteit in de Waddenzee.

Zeekraal. Foto: Pixabay

Uit onderzoek van Henk-Jan Niezen, student Kust- en Zeemanagement van de Van Hall Larenstein University of Applied Sciences, blijkt dat er…

Op 8 november 2021 zijn de eerste harde structuren bij de Lauwersmeerdijk te water gegaan, de start van een pilot voor het verzachten van de randen…

Cover brochure streefbeeld onderwater natuur Wadden.

Tweederde van de Waddenzee ligt meestal onder water. De onderwaternatuur is nog onvoldoende bekend bij bestuurders, gebruikers, bewoners, beheerders…

Het aantrekken van slib en de stijging van de zeespiegel heffen elkaar voorlopig nog op in het Waddengebied. Maar als het water verder stijgt is de…

Gewone zeehond. Foto: Saxifraga-Mark Zekhuis.

Het aantal zeehonden in de Waddenzee is weer terug op het niveau van begin vorige eeuw. Dat meldt het Wadden Sea World Heritage op basis van tellingen…

Foto: Eems-Dollard 2050

Deze week start de nieuwe serie van tien korte, vrolijke filmpjes (vlogs) over natuurherstel van de Eems-Dollard. Siets Nobel van Moomba Media is de…

Naast het walviskadaver wordt de duinvegetatie nauwkeurig in kaart gebracht. Foto: Martin Baptist, Wageningen Marine Research.

Rijkswaterstaat wil gestrande, dode walvissen vaker laten liggen zodat de kadavers op een natuurlijke manier kunnen vergaan. Dat zou kunnen op…

Zonsondergang boven het Wad. Foto: AB

Minister Visser (IenW) en minister Schouten (LNV) informeren de Tweede Kamer over enkele onderwerpen op het gebied van de Waddenzee.

Foto Beeldbank RWS

Op verzoek van de vaste commissie voor EZK van de Tweede Kamer heeft de Waddenacademie onafhankelijk juridisch advies uitgebracht ten aanzien van de…

Coverbeeld Wadden in Beeld 2020

Het jaarboekje Wadden in Beeld is weer verschenen. Het boekje benoemt en duidt nu voor de 6e keer opvallende trends uit de natuur, in het landschap,…