Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsarchief

Foto pixabay

Waddenacademie brengt op World Cleanup Day de quickscan “Plastic in de Waddenzee: probleemverkenning en mogelijke oplossingsstrategieën” uit.

Nederland en Duitsland gaan samen om tafel over de beste route voor stroomkabels over de Wadden. Die kabels zijn nodig om windparken op zee te…

Foto Rijkswaterstaat
plastic

In het kader van het initiatief CleanUpXL zijn duikers en bergers gestart met een actie om afval op de bodem van de Noordzee en Waddenzee op te…

Foto Roeland Bom

De wadden liggen door het warme weer vol dode kokkels. Uit verschillende delen van de Waddenzee komen meldingen dat veel schelpdieren stierven zoals…

VLIELAND/TERSCHELLING – Minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bezocht op 17 en 18 augustus de Waddeneilanden…

Door 'dynamische bewegingen' in het Waddengebied is er een nieuwe, natuurlijke vaargeul ontstaan tussen Holwerd en Ameland. Dat meldt Rijkswaterstaat.

foto Universiteit Utrecht

In de Waddenzee zweeft ongeveer 20 ton polystyreen en nog eens 5 ton ‘pet’ in de vorm van onzichtbare nano- en microdeeltjes.

Foto Frank Kruk

AMELAND – Op het strand van Ameland spoelen opnieuw veel mosdiertjes aan. Deze kunnen overlast veroorzaken. De gemeente verplaatst de mosdiertjes naar…

Rijkswaterstaat gaat in de week van 4 juli 2022 2 meetpalen plaatsen in de Waddenzee, tussen Holwerd en Ameland. Eén nabij de vaargeul en één in het…

Klein zeegras (links) en groot zeegras (rechts). Bron: T. Dolch

UTRECHT - Rijkswaterstaat start een nieuw project voor het herstel van zeegras langs de Nederlandse kust. Het doel is een permanente terugkeer van…

foto pixabay

Er komt actieve verkeersbegeleiding voor de scheepvaart in de Noordzee boven de Waddeneilanden. Dat schrijft minister Mark Harbers van Infrastructuur…

Dit weekend wordt de Dag van het Wad gevierd op 25 juni. Tal van organisaties vieren dan de benoeming van de Waddenzee tot Unesco Werelderfgoed.…

Een grote stern bezwijkt aan de vogelgriep – tekeningen: erikvanommen.nl

Wat doe je als wadwachter op de zandplaat Richel als je een grote stern ziet doodgaan aan de vogelgriep en je niets kunt doen? Erik van Ommen tekende…

Cover brochure morfologische veranderingen Waddenzee

Onlangs bracht Rijkswaterstaat een nieuwe publicatie uit over morfologische veranderingen in de Waddenzee.

Copyright: CWSS/Annette Krop-Benesch and Michael Melchinge

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat kunstmatig licht ’s nachts invloed heeft op het gedrag, het ruimtegebruik, de migratie, de fysiologie, de…

Op maandag 20 juni vindt de Toogdag voor de Wadden plaats in Delfzijl.

Foto Tom van der Have Bureau Waardenburg

Er zijn mogelijkheden voor herstel van de platte oester in de Waddenzee. De soort is zo goed als uitgestorven, maar een kleine populatie weet al…

Foto: Eems-Dollard2050.nl

De aanleg van proefproject Brede Groene Dijk gaat vandaag, 16 mei, van start. De zeedijk langs de Dollard wordt over een lengte van 750 meter breder…

De app Wadvogels is niet alleen in een nieuw jasje gestoken, hij is ook gebruiksvriendelijker en geeft tips hoe je beter rekening kunt houden met de…

Foto: Wageningen Universiteit

Bij het walviskadaver op Rottumerplaat, dat eind 2020 is aangespoeld, zijn 21 nieuwe keversoorten gevonden. De beestjes bleken onder meer…

Foto Waddenfonds

Het Waddenfonds kent ruim € 2 miljoen subsidie toe aan vier grote projecten in de provincie Groningen. Met deze bijdrage wordt een totale investering…

Wadwachters aan het werk bij de wadwachterspost op Richel

De vrijwillige wadwachters van Rijkswaterstaat verblijven vanaf 22 april weer in de wadwachterspost op zandplaat Richel. Vanuit deze drijvende post…

Na een daling in 2020 is er in 2021, bij het jaarlijkse onderzoek naar zwerfafval in de Waddenzee, meer zwerfafval gevonden. Het gaat vooral om…

Foto: Harry Kuipers

Na het succes van het broedponton in Lauwersoog zijn er nu ook 2 broedvlotten in de Lange Sloot op Ameland. Donderdag zijn ze te water gegaan in de…

Via het Iepen Mienskipsfûns (IMF) verstrekt de provincie Fryslân subsidie aan 11 initiatieven in de regio Friese Waddeneilanden. In deze eerste…

Op zes locaties van de Rijks Universiteit Groningen (RUG) zijn innamepunten geplaatst voor plastic statiegeldflessen. In de kantines kunnen gebruikers…

De volledige Waddenzee wordt in twee weken tijd in mei en oktober onderzocht op het voorkomen van 'pelagische' vissen; dat zijn vissen die niet op de…

Wadwachtershuisje Richel

Rijkswaterstaat nam in 2021 de beheertaken van de drijvende wadwachterspost op zandplaat Richel over van Natuurmonumenten. Die overgang is goed…

Foto: Beeldbank RWS, Joop van Houdt

De natuur moet beter worden meegenomen bij de versterking van de Waddenzeekust tussen Koehool en het Lauwersmeer. Dat vindt de Commissie voor de…

Foto: Provincie Groningen

De proef met een natuurlijker waterpeil heeft geen aantoonbare effecten gehad op de grondwaterstanden, zoutgehaltes en zoetwaterlenzen in het…

Foto: Laura Govers, Rijksuniversiteit Groningen

Rijkswaterstaat is gestart met het inzaaien van zeegrasvelden in de Waddenzee, nabij het eiland Griend. Dit gebeurt met de zogenoemde kitspuitmethode.…

Horeca op Schiermonnikoog

De bevoorrading van de horeca op Schiermonnikoog leidt soms tot gevaarlijke verkeerssituaties en vergroot de CO2 uitstoot. Kan de verkeersdruk worden…

Meer hoosbuien afgewisseld met langere perioden van droogte hebben gevolgen voor de landbouw, het drinkwater en ook voor de ecologie in het…

Foto: Alexander van de Bunt

Van Texel tot en met het Groninger Wad halen onderzoekers vanaf aankomende week iedere kilometer een stukje Waddenbodem naar boven. Ze willen weten…

Kaartje proeflocatie Platte Oester

The Fieldwork Company en de Goede Vissers voerden in opdracht van Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) een praktijkproef uit naar de mogelijkheden…

Foto: Swimway.nl

Onderzoekster Hannah Charan-Dixon is een groot deel van het jaar te vinden op de kwelders langs de Waddenzee. Dit stukje land dat deels overstroomt…

Patronen in de zeebodem van een buitendelta. Foto: Alexander van de Bunt

De zeebodem is niet vlak: integendeel, er bevinden zich allerlei bodemvormen. Het is belangrijk om dat goed weer te geven in modellen, zodat het…

Foto: Engelsmanplaat, RWS

De vijf Nederlandse Waddeneilanden en de drie westelijke Duitse Waddeneilanden slaan de handen ineen en sturen donderdag een gemeenschappelijke brief…

Er is veel verbijstering bij natuurbeschermingsorganisaties over het toestaan van spieringvisserij bij de spuisluizen van Kornwerderzand en Den Oever.…

De onderzoekers leggen de netten met mosselzaadjes voorzichtig op de wadplaat.

Proeven op de wadplaat Hond-Paap hebben nieuwe kennis opgeleverd over de aanleg en ontwikkeling van mosselbanken in het zeer slibrijke Eems-estuarium.…

Foto Beeldbank RWS

De komende jaren wordt de Waddenzeedijk tussen Koehool en het Lauwersmeer verbeterd. In november 2021 heeft het algemeen bestuur van Wetterskip…

Foto Project Lauwersmeer-Vierhuizergat. Bron: Hoogwaterbeschermingsprogramma

Het doel van het versterken van onze dijken is helder: zorgen dat we in een waterveilig Nederland kunnen blijven wonen, werken én recreëren. Maar waar…

Broedponton in de haven van Lauwersoog. Foto: Luchtsurveillance Rijkswaterstaat

Het is een bewogen eerste broedseizoen geweest op de broedpontons in Balgzandpolder en Lauwersoog. Het broedponton “de Sternstee” in Lauwersoog was…

Internationaal wetenschapssymposium komt met aanbevelingen voor bescherming van ecosysteem en biodiversiteit in de Waddenzee.

Zeekraal. Foto: Pixabay

Uit onderzoek van Henk-Jan Niezen, student Kust- en Zeemanagement van de Van Hall Larenstein University of Applied Sciences, blijkt dat er…

Op 8 november 2021 zijn de eerste harde structuren bij de Lauwersmeerdijk te water gegaan, de start van een pilot voor het verzachten van de randen…

Cover brochure streefbeeld onderwater natuur Wadden.

Tweederde van de Waddenzee ligt meestal onder water. De onderwaternatuur is nog onvoldoende bekend bij bestuurders, gebruikers, bewoners, beheerders…