Spring naar hoofd-inhoud

Laatste Nieuws

De Waddenvereniging en Vogelbescherming Nederland hebben bezwaarschriften ingediend tegen het besluit om de Natura 2000-beheerplannen voor de…

Garnalenvisser. Foto: Beeldbank RWS

De vergunningverlening en het gedogen van de garnalenvisserij komt verder onder druk te staan door een uitspraak van de rechtbank in Groningen. Die…

Op 22 mei 2023 organiseerde de Waddenacademie in samenwerking met de vier noordelijke waterschappen en de Deltaprogramma´s Zoet water en…

Ruud de Jong

De bestuurlijke daadkracht in het Waddengebied is sinds drie jaar in potentie verbeterd, maar ambitie en urgentie ontbreken bij de betrokken…

Foto Peter de Boer. Noordse stern voert haring aan broedende partner

Sinds de aanleg in 2017 is vogeleiland Stern in de Eems uitgegroeid tot een belangrijk broedgebied voor trekvogels als de noordse stern en visdief. In…

Kaart Agrotoerisme Waddenkust Noord-Holland: waddendelta.nl

HOLLANDS KROON - Op 22 mei aanstaande van 19.30-22.00 uur wordt de slotbijeenkomst gehouden van het Leader-project (Agro)toeristische infrastructuur…

Het walviskadaver op Rottumerplaat op 17 april 2023 © Wageningen Marine Research

Eind november 2020 spoelt een dode dwergvinvis aan op Rottumerplaat. Bij wijze van experiment wordt het kadaver niet opgeruimd, maar blijft het liggen…

voorbeeld digitale systeem rapportage

Rijkswaterstaat en Deltares lanceerden in april 2023 de Digitale Systeemrapportage Wadden. De Digitale Systeemrapportage is een instrument om…

Groepsfoto van de wadwachters

Op de laatste dag van maart kwamen de wadwachters van Richel bij elkaar voor de start van het seizoen. Het programma van de dag – bij het NIOZ op…

Kinderen luiden de scheepshoorn als opening van de dijk

De komende drie jaar wordt de Lauwersmeerdijk verbeterd. Dit betekent op termijn een nieuwe dijk, die niet alleen veiliger, maar ook natuurlijker is.…

foto: Johan Krol

Op het Groene Strand van Ameland broeden zeldzame en kwetsbare vogels. Om deze strandbroeders beter te beschermen, zet Rijkswaterstaat (RWS) tijdens…