Baggerwerk Waddenzee valt binnen de kaders van het Natura2000-beheerplan

Gepubliceerd op 23 april 2024Verkeer en VervoerAangemaakt door Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat baggert in de Waddenzee de vaargeulen om de bereikbaarheid van onder meer de Waddeneilanden op orde te houden. Het baggerwerk vindt plaats in een hoogdynamisch natuurgebied. Vanwege de impact van baggeren op de natuur, wordt elk jaar zorgvuldig de hoeveelheid baggerwerk geregistreerd.

Deze rapportages worden gemaakt om de impact van baggerwerkzaamheden te kwantificeren. Er wordt gestreefd naar een zo laag mogelijk volume omdat dit gepaard gaat met een lagere impact op de natuur.

Vergelijkbaar beeld

Waddenzee-breed laten de cijfers van 2023 geen grote afwijkingen zien ten opzichte van vorig jaar. En ook nu vallen de hoeveelheden binnen de afspraken van het Natura 2000-beheerplan, waarin de kaders beschreven staan ten behoeve van de bescherming van de natuur.

Binnen de geulen zijn er wel variaties op te merken. Dit komt onder meer doordat natuurlijke geulen in de dynamische Waddenzee verschuiven en het gebied zand aantrekt van buiten. Het beperken van de impact van baggerwerk is een continu aandachtspunt van Rijkswaterstaat.

DOWNLOAD : https://open.rijkswaterstaat.nl/@271196/jaarrapportage-baggerwerkzaamheden/