Waddenfonds steunt Wij en Wadvogels met € 3 miljoen subsidie

Gepubliceerd op 13 juli 2023Natuur en LandschapAangemaakt door Waddenfonds

Het project Wij en Wadvogels fase II krijgt een subsidie van € 3.000.000, – van het Waddenfonds. Het programma richt zich op het creëren van rust-, broed- en foerageergebieden voor vogels in het Waddengebied, zowel langs de kust als op de eilanden. Ook worden maatregelen getroffen om predatie en menselijke verstoring tegen te gaan. De totale investering bedraagt € 16.831.129, -.

In de tweede fase ligt de nadruk op uitvoering van diverse fysieke maatregelen, zoals de aanleg en uitbreiding van in totaal dertien verstoringsvrije broed-, rust- en foerageerplekken en -eilanden, zowel op de Waddeneilanden als langs de kust. Dit moet leiden tot herstel van gezonde populaties van wadvogels. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar het aantal vogels, maar ook naar broedsucces, overleving en nadelige factoren voor de vogelstand.

Het doel is om op diverse locaties maatregelen te nemen om zowel predatie als verstoring door mensen te verminderen. Door bezoekers bewust te maken van de negatieve effecten van verstoring op vogels en natuur zal het draagvlak voor bescherming worden vergroot. Voor gedragsverandering van toeristen, maar ook van bewoners zal onder meer een communicatie- en campagnetraject worden opgezet. Verder zal predatie worden tegengegaan met behulp van innovatieve aanpassingen bij de nieuwe vogelbroedgebieden.

Behalve fysieke ingrepen en bewustwording wordt in het programma kennis vergaard over het effect van eerder genomen en nieuwe beschermingsmaatregelen. Deze monitoring is al gestart in fase I en wordt tijdens de tweede fase voortgezet. Het project draagt bij aan het hoofddoel van het Waddenfonds, namelijk versterking van de natuur- en landschapswaarde, maar ook aan de kernwaarde natuurlijke dynamiek, rust en stilte.

Het programma Wij en Wadvogels loopt van 2019 tot 2027. Fase II bestaat uit 25 deelprojecten, waarin zeven natuurorganisaties samenwerken: Het Groninger Landschap, It Fryske Gea, Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Vogelbescherming Nederland en de Waddenvereniging. Momenteel is de eerste fase gaande, die duurt tot eind dit jaar. Om de leefomgeving van de wadvogels te verbeteren werden op diverse plaatsen in en langs het Waddengebied nieuwe broedeilanden en tientallen hectare broed- en foerageergebieden voor kustbroedvogels aangelegd. Behalve een impuls voor de ecologie betekende dit ook een verbetering voor de lokale economie, door toenemend duurzaam toerisme.