Handleiding voor herstellen van stuivende duinen

Gepubliceerd op 12 juli 2023BeherenAangemaakt door Groeneruimte.nl

Om beheerders van duingebieden te helpen goed voorbereid aan de slag te gaan, is binnen het Programma naar een Rijke Waddenzee de Handleiding Dynamisering Zeereep ontwikkeld. De onderzoekers benadrukken in de handleiding het belang van duidelijke doelen. Het maakt nogal uit of het doel is om te komen tot een kalkrijker duin, een gradiënt te creëren of dat men dynamisering wil inzetten voor een betere kustverdediging. Elk doel of combinatie van doelen vraagt een specifieke aanpak.

In de handleiding wordt ook het belang van overleg met andere instanties benadrukt, zoals Rijkswaterstaat en waterschappen. Zo moeten ook de invloed van geplande suppleties en de mogelijke effecten op de hydrologie en drinkwatervoorziening worden meegenomen.

In een dynamisch duin kan de zoetwaterbel in gevaar komen en kan overstroming met zout water voor ongewenste verzilting zorgen. Ook wordt in de handleiding ingegaan op de kustveiligheid. Verder pleiten de auteurs voor een goede nazorg en monitoring van de projecten. Het kan enkele jaren duren voordat de gewenste resultaten waarneembaar zijn.

Meer informatie is te vinden in de 'Handleiding dynamisering zeereep'.