Areaal mossel- en oesterbanken in de Waddenzee 1995-2023

Gepubliceerd op 13 december 2023Onderzoek en MonitoringAangemaakt door Compendium voor de Leefomgeving

Begin jaren negentig van de vorige eeuw waren er nagenoeg geen mosselbanken meer in de Waddenzee aanwezig. In ongeveer tien jaar tijd is het areaal mosselbanken op droogvallende platen weer toegenomen en schommelt sindsdien rond 2000 ha. Vanaf 2002 neemt het areaal mosselbanken gemengd met oesterbanken toe.

Historisch verloop mosselbanken in de Waddenzee
Betrouwbare informatie over vroegere arealen aan mosselbanken is noodzakelijk voor het beleid op het gebied van schelpdiervisserij en natuurbehoud en -herstel. Beleidsmatig is er veel aandacht voor mosselbanken vanwege hun sturende rol als biobouwer en grazer van micro-algen, en vanwege hun rol in de voedselvoorziening voor schelpdier-etende vogels, zoals de scholekster en de eidereend. Daarnaast zijn er veel vogels die foerageren op krabben en kreeftachtigen die tussen de mosselen leven, zoals de steenloper en de wulp.

Volledige publicatie op website Compendium voor de Leefomgeving