20 december 2023 t/m 30 januari 2024: Ontwerpbeheerplan Natura 2000-gebied Eems - Dollard

Gepubliceerd op 20 december 2023OverigAangemaakt door Rijkswaterstaat Noord-Nederland

Van woensdag 20 december 2023 tot en met dinsdag 30 januari 2024 kunt u een zienswijze indienen over het aanvullend ontwerpbeheerplan Natura 2000-gebied Eems – Dollard.

Meer informatie over het Beheerplan, documenten en hoe u een zienswaijze kunt indienen vindt u op de website van platformparticipatie.

Aanvullend ontwerpbeheerplan Natura 2000-gebied Eems - Dollard
De Eems-Dollard is onderdeel van de Waddenzee. Sinds 2016 loopt er een beheerplan Natura 2000 voor de hele Waddenzee, inclusief de Eems-Dollard. Er is een aanvullend ontwerpbeheerplan geschreven voor de leefgebieden van bepaalde soorten planten of dieren in de Eems-Dollard.

Een aantal belangrijke onderwerpen in dit aanvullend ontwerpbeheerplan zijn:

Te troebel water
Een van de grootste uitdagingen voor dit gebied is het te troebele water. Zwevend slib zorgt voor minder zonlicht in het water. Planten en dieren die in het water leven, hebben hier last van. Daarom onderzoeken we de beste manieren om dit estuarium gezonder te maken en de troebelheid te verminderen.

Verbetering kwaliteit leefgebied
De doelstelling voor het Eems-Dollard-estuarium is het behouden van het oppervlak en verbetering van de kwaliteit. Daarom zijn we terughoudend in nieuwe projecten die ruimte van het estuarium innemen en zoeken we naar oplossingen om geleidelijke overgangen te herstellen.

Onderzoek naar trekvissen
Door de verbinding van de rivier met de zee is de Eems-Dollard een belangrijk leefgebied voor trekvissen. Om een beter beeld te krijgen van hoe het gaat met deze vissen en of maatregelen effect hebben, gaan we verschillende onderzoeken doen.

Behouden ongestoord leefgebied voor o.a. zeezoogdieren
Voor gewone zeehonden en trekvissen is de doelstelling voor het behoud van zowel de omvang als de kwaliteit van hun leefgebied voor uitbreiding van de populatie van deze soorten. We zoeken naar een balans tussen menselijke activiteiten en bescherming van de natuur. Activiteiten kunnen vaak wel plaatsvinden, maar onder voorwaarden.

Samenwerking
Het aanvullende beheerplan Natura 2000 voor de Eems-Dollard is afgestemd met de Ministeries van LNV en I&W, en met de provincie Groningen. Daarnaast zijn vele belanghebbenden betrokken bij de totstandkoming van het beheerplan. De bijdragen van de betrokkenen zijn van grote waarde gebleken voor zowel de inhoud van het plan als voor het draagvlak voor de te nemen maatregelen en toezicht. Zo werken we samen aan het verbeteren van de kwaliteit van het estuarium.