Samenwerking Waddeneilanden


Op deze pagina kunt u eerdere berichten en rapporten vinden m.b.t. de samenwerking van de waddeneilanden. Voor de actuele samenwerking van de Waddeneilanden verwijzen wij u naar hun gezamenlijke website

Aanbieding rapport evaluatie Convenant samenwerking Waddeneilanden

Op 4 september 2019 bood minister van BZK Ollengren een evaluatierapport aan de Tweede Kamer aan over de samenwerking tussen de Waddeneilanden.

De onderzoekers concluderen dat het convenant een bijzonder arrangement is met veel potentie, maar dat deze potentie op dit moment onvoldoende op waarde wordt geschat en benut. De samenwerking Waddeneilanden staat voor een principiële keuze. Een heel belangrijk inzicht dat de evaluatie geeft, is dat de basis van de samenwerking dringend aandacht nodig heeft. Twynstra Gudde adviseert om het momentum van deze evaluatie te benutten als springplank om meer scherpte aan te brengen in de samenwerking. Een heldere en gezamenlijke ambitie is daarbij essentieel om een inhoudsvolle interbestuurlijke samenwerking te realiseren, zowel tussen convenantpartners als tussen de eilanden onderling. Uit de evaluatie blijkt dat alle betrokken partijen het belang onderschrijven van de samenwerking, de gezamenlijk gevoelde ambitie ontbreekt echter op dit moment.

Waddeneilanden betrokken bij nieuwe regelgeving

13 september 2011 - Minister Donner heeft met de Waddeneilanden afgesproken dat bij de totstandkoming van nieuwe wet- en regelgeving zoveel mogelijk rekening gehouden wordt gehouden met de gevolgen voor de Waddengemeenten. Er komt een netwerk van contactpersonen bij departementen waarmee op initiatief van de Waddeneilanden regelmatig overleg wordt gevoerd over vraagstukken die van vitaal belang zijn voor de eilanden.

Zo kunnen de Waddeneilanden tijdig worden betrokken bij de totstandkoming van beleid met eventuele gevolgen voor de eilanden. Daarmee is het Convenant Samenwerking Waddeneilanden, dat in april 2009 werd afgesloten tussen de minister van BZK, de provincie Fryslân en de Friese Waddeneilanden naar tevredenheid van alle partijen afgerond. In dit convenant was vastgelegd dat het ministerie en de provincie de samenwerking van de Waddeneilanden procesmatig en financieel zouden ondersteunen. Het afronden van het convenant krijgt hiermee een constructief en duurzaam vervolg dat eind 2012 geëvalueerd zal worden.

De afspraken over de betrokkenheid bij nieuwe regelgeving gelden ook voor het Noord-Hollandse eiland Texel.

Notitie bereikbaarheid waddeneilanden

De notitie "De bereikbaarheid gewaarborgd" van De Waddeneilanden is op 14 mei 2008 verspreid aan de leden van de Vaste Kamercommissie Verkeer en Waterstaat van de Tweede Kamer.

In de notitie gaan de gemeenten van de waddeneilanden in op de beleidsmatige uitgangspunten die het Rijk hanteert voor de waarborg van de bereikbaarheid van de eilanden. Ondanks de duidelijkheid hiervan, maken zij zich ernstige zorgen over die bereikbaarheid en de continuïteit van diverse veerverbindingen.

Brief waddeneilanden aan minister LNV

Op 19 februari 2008 zonden de gezamenlijke waddeneilanden een brief (pdf, 109 kB)naar minister Verburg van LNV, met als onderwerp de erfpacht in relatie met de eigendommen van Staatsbosbeheer op de verschillende waddeneilanden.

Voorstel samenwerking waddeneilanden

Op 27 november 2007 is een voorstel (pdf, 184 kB) aan de Eilander Raad gedaan inzake de samenwerking tussen de Waddeneilanden.

Het rapport (pdf, 415 kB)waarnaar verwezen wordt is tevens beschikbaar.

Nadere bijzonderheden over de vergadering van de Eilander Raad zijn te vinden op www.dewaddeneilanden.nl

Ambitiemanifest waddeneilanden

Alle Waddeneilanden volledig zelfvoorzienend met een duurzame energie- en watervoorziening in 2020. Deze doelstelling is door de gemeenteraden van Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog uitgewerkt in een Ambitiemanifest Waddeneilanden. Het manifest werd op 5 oktober 2007 overhandigd aan gedeputeerde Visser van de provincie Noord-Holland en gedeputeerde Andriesen van de provincie Fryslân.

Rapport Berenschot 'intergemeentelijke samenwerking Waddeneilanden' gereed

Van : Secretariaat De Waddeneilanden, tel 0222-362235
Datum : 19 september 2007

Berenschot heeft van de gemeenten Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog de opdracht gekregen tot een onafhankelijk onderzoek naar een gefaseerde implementatie van samenwerkingstaken van de vijf Waddeneilanden. Te beginnen met samenwerking op ICT gebied, gevolgd door andere ondersteunende taken zoals Personeel en Organisatie. De onderzoeksvragen richten zich op de vorm en inrichting van een back office, waarbij een onderbouwde keuze wordt gemaakt tussen een gedeconcentreerde of een centrale vorm van samenwerking en eventueel de vestigingsplaats van een back office. De hoofdlijn van het rapport Berenschot is als volgt samen te vatten.

Het bureau heeft geconstateerd dat er op alle eilanden een wil is tot samenwerking. Er bestaat momenteel nog geen overeenstemming over de oplossingsrichtingen. Voor de relevante vormen van samenwerking (niet op alle terreinen is samenwerking mogelijk) worden 4 stappen onderscheiden:

  1. projectmatige samenwerking, zoals gezamenlijke inkoop, uitwisseling van gegevens en samenwerking op individuele beleidsvraagstukken, vooral nieuwe ontwikkelingen.
  2. standaardiseren van infrastructuur en uniformering van werkprocessen
  3. gezamenlijk organiseren van secundaire processen ( gezamenlijk oppakken of gezamenlijk uitbesteden) van de zogenaamde PIOFA (personeel, informatie, organisatie, financiën en automatisering) functies
  4. tenslotte op termijn het gezamenlijk organiseren van de primaire processen, bv. uitvoering wettelijke taken.

Op basis van deze werkwijze is het volgens het rapport, niet per se noodzakelijk een gezamenlijke organisatie in de vorm van een back office op te tuigen. Het college van gemeentesecretarissen van de vijf eilanden gaat zich beraden over de resultaten van dit rapport en komt met een advies aan het Eilander College. Na bespreking van het rapport en het advies van de gemeentesecretarissen in de lokale colleges van B en W neemt het Eilander College een standpunt in dat op 29 november op Vlieland door de Eilander Raad wordt behandeld. In het komende traject van oordeelsvorming worden ook het personeel en de Ondernemingsraden betrokken. De gemeenteraden van de vijf Waddeneilanden zullen uiteindelijk hun goedkeuring aan het eindresultaat moeten geven.