Filmpjes

Centrale vraag
De vraag is hoe er in het noordelijk kustgebied kan worden geanticipeerd op de toenemende zoute kwel: wat komt op ons af en hoe kunnen we hier vanuit de verschillende belangen op de juiste manier op inspelen?

Onderstaande filmpjes op YouTube geven alvast een goede eerste indruk.

Film Zoutadaptatie: de oorzaken van verzilting

Wat zijn de belangrijkste oorzaken voor verzilting rondom de Waddenzee? Klimaatverandering, bodemdaling en zeespiegelstijging. De bodem daalt, terwijl de zeespiegel stijgt, daardoor krijg je extra zoute kwel waar de landbouw last van heeft. Bovendien zal door de verandering van het klimaat, de neerslag veranderen, waardoor zoetwaterbuffers onder druk komen te staan.

Film Zoutadaptatie: aardappelen en Landbouw

Een kwart van de Nederlandse pootaardappelen (export) wordt in het Noordelijke Waddengebied verbouwd. Verzilting is een groot probleem, want aardappelen kunnen niet tegen zout. Agrariërs in de omgeving hebben een duidelijke boodschap; wees zuinig met plannen rondom verzilting binnendijks. Onze kennis moet eerst omhoog. Bovendien zijn zilte producten voorlopig ‘slechts’ een nichemarkt. De economische waarde van de aardappel is vooralsnog ongeëvenaard in dit gebied.

Film zoutadaptatie: Zoetwaterlenzen

Toekomstbestendig waterbeheer. Akkerbouw vindt plaats op de zoetwaterlenzen. Het risico bestaat dat dit in de toekomst onder druk komt te staan. Tenminste als je niets doet. Daarom kijkt het waterschap met tal van andere partijen hoe je in de toekomst ook akkerbouw kunt garanderen in de Waddenregio.

Film zoutadaptatie: Zilte natuur Kruiszwin

Tot in de 19e eeuw was de huidige Kop van Noord-Holland een waddengebied. Het Kruiszwin werd indertijd omgeven door kwelders en slikken. Na inpoldering veranderde de omgeving langzaam in bollenland, maar in het Kruiszwin zelf komen nog steeds brakke levensgemeenschappen voor. Een unieke situatie die anno nu weer wordt gewaardeerd.

Film zoutadaptatie: Holwerd aan Zee

Bewoners van Holwerd zijn erg enthousiast over een verbinding met de zee. Dit biedt unieke kansen voor gebiedsontwikkeling en het daarbij behorende toerisme. En het maken van bijzondere streekgebonden producten.

Tekstbron: Prorgramma Rijke Waddenzee