Achtergronden

Dynamisch kustgebied

De Nederlandse kust is in de afgelopen millennia voortdurend van vorm en ligging veranderd. Fasen van land aangroei werden afgewisseld door fasen waarin juist land werd afgeslagen en de zee meer ruimte nam.

Bodemopbouw

Ook in de noordelijke kustgebieden is sprake geweest van een dynamisch milieu. Dit zien we terug in de bodemopbouw waar verschillende lagen over elkaar heen liggen.

Verzilting

In veel gebieden in het noordelijk kustgebied is sprake van zout water in de ondergrond. Er zijn 3 oorzaken waardoor het zoute water meer aan de oppervlakte komt. Zoals gemeld spelen zeespiegelstijging en bodemdaling hierin een belangrijke rol. Ook stijging van de temperatuur (klimaatverandering) speelt hierin een rol: doordat planten meer vocht verdampen wordt meer water uit de bodem opgetrokken. In droge omstandigheden neemt de zoetwaterlens in omvang af. Hierdoor kan het zoute water tot in de wortelzone komen.

Ook de huidige manier van drooglegging van landbouwgrond is oorzaak van een toename van de verzilting. Dit kan echter door aangepaste drainagemethoden worden gekeerd, waardoor zoet water in de ondergrond beter kan worden bewaard en beheerd.

Meer informatie over verzilting in relatie tot landbouw vindt u in een interview met Jouke Velstra van het project spaarwater.

Bodemdaling

Als gevolg van de verwachte bodemdaling zal het verziltingsrisico verder toenemen. Los van de autonome beweging van aardschollen spelen spelen gaswinning en zoutwinning hierin een belangrijke rol.