Waterwet

In september 2006 is het wetsvoorstel voor de nieuwe Waterwet ingediend bij de Tweede kamer.
De Waterwet vervangt de bestaande wetten voor het waterbeheer in Nederland:

  • Wet op de waterhuishouding
  • Wet op de waterkering
  • Grondwaterwet
  • Wet verontreiniging oppervlaktewateren
  • Wet verontreiniging zeewater
  • Wet droogmakerijen en indijkingen (Wet van 14 juli 1904)
  • Wet beheer rijkswaterstaatswerken
  • Waterstaatswet 1900
  • Wrakkenwet

Naar verwachting zal de Waterwet (inclusief uitvoeringsregelgeving en de invoeringswet) niet voor 1 januari 2009 in werking treden.

Waterwet en de Waddenzee

Een belangrijk gevolg van de Waterwet is dat de huidige vergunningstelsels uit de afzonderlijke waterbeheerwetten worden gebundeld: geen afzonderlijke vergunningen meer, maar één watervergunning voor alle handelingen in het watersysteem. Voor de gebruiker van het Waddenzeewater betekent dit vooral minder administratieve handelingen. Voor het bevoegde gezag betekent het dat de vergunning aan alle aspecten van het waterbeheer moet worden getoetst.