Vergeten Stoffen

Om de waterkwaliteit van de Waddenzee te bewaken worden regelmatig stoffen gemeten en geanalyseerd. Men meet vooral stoffen waarvan men weet dat ze in het water zitten en een probleem kunnen vormen.
Er bestaan echter veel meer stoffen die worden gemaakt en gebruikt. Ook deze stoffen kunnen in het water van de Waddenzee zitten. De mogelijkheid bestaat dat er hierbij ook stoffen zitten die gevaarlijk zijn voor het milieu en dat deze niet in de meetrapporten staan: de zogenaamde vergeten stoffen.
Er worden in Nederland onderzoeken gedaan naar de vergeten stoffen.

Belangrijke vragen zijn hierbij:

  • Zitten ze in het water of de bodem?
  • Welke stoffen zijn het?
  • Hoe gevaarlijk zijn ze?

Deze onderzoeken hebben aangetoond dat er meer stoffen zijn, buiten de bekende probleemstoffen, die een hoge milieubezwaarlijkheid hebben in het oppervlaktewater of in de waterbodem.
Naast de bekende (probleem)stoffen is er dus meer aandacht nodig voor deze (vergeten) stoffen om hiermee de waterkwaliteit te waarborgen.
Een manier om onbekende stoffen en hun toxiciteit op te sporen is bij Rijkswaterstaat bekend onder de noemer "Toxiciteit Identificatie en Evaluatie", afgekort tot TIE.

Bestrijdingsmiddelenscreening in de Rijkswateren

Enkele jaren geleden, in 1999, is er door RWS RIZA een brede screening naar het voorkomen van bestrijdingsmiddelen in Nederlandse grote wateren uitgevoerd, waarbij werd gezocht naar een groot aantal bestrijdingsmiddelen. Omdat het pakket bestrijdingsmiddelen dat beschikbaar is steeds verandert als gevolg van nieuwe toelatingen en het beëindigingen van toelatingen, is een nieuwe screening nodig om een beeld te krijgen van de bestrijdingsmiddelen die momenteel een probleem vormen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater.

In 2005 is daarom, samen met RIWA Rijnwaterbedrijven, een nieuwe brede screening van bestrijdingsmiddelen in de grote wateren van Nederland uitgevoerd. Voor de bemonsteringen werd aangesloten bij de monitoring van Rijkswaterstaat en van het RIWA. Het grootste deel van de chemische analyses van de monsters heeft plaatsgevonden bij OMEGAM.
Voor enkele bestrijdingsmiddelen waarvoor geen analysemethodes beschikbaar waren, heeft het laboratorium van RWS RIZA speciaal analysemethodes ontwikkeld. In de rechterkolom kunt het rapport downloaden.