Nationale normen

De Nederlandse overheid heeft voor een groot aantal stoffen landelijk normen opgesteld voor de maximale concentratie in water en waterbodem. De meest recente nationale normering is de MKN-regeling.

MKN-regeling

Sinds 22 december 2004 is de nieuwe regeling milieukwaliteitseisen gevaarlijke stoffen oppervlaktewateren van kracht.
Deze MKN-regeling bevat de wettelijke Nederlandse MilieuKwaliteitsNormen en vervangt voor alle in de regeling genoemde stoffen de MTR waarde uit NW4. De regeling vervangt ook de milieukwaliteitseisen die werden afgeleid en vastgesteld ter uitvoering van het "Schelde arrest". De waarden zijn inmiddels verwerkt in het zoeksysteem. Voor in ieder geval de bestrijdingsmiddelen 2,4-D; atrazine; carbendazim; MCPA; parathion-ethyl en mecoprop zijn de getalswaarden tov NW4 gewijzigd. Lees meer over de  regeling milieukwaliteitseisen gevaarlijke stoffen oppervlaktewateren.

Streefwaarden en grenswaarden

Streef- en grenswaarden zijn afgeleid van wat we weten over de risico's die de stoffen meebrengen voor organismen in zoet water. Aangenomen wordt dat organismen in zout water dezelfde gevoeligheid voor verontreinigende stoffen hebben. De streefwaarden voor zoet water gelden ook voor de Waddenzee en de Noordzee. Streefwaarden geven de gewenste eindsituatie aan. Ze zijn voor een klein aantal stoffen, zoals metalen en PAK's, vergelijkbaar met natuurlijke achtergrondwaarden. De overheid wil in 2010 het streefwaardeniveau bereiken voor de concentraties van stoffen in water en bodem.
Grenswaarden geven aan welke water- en bodemkwaliteit binnen een bepaalde termijn in zoete wateren gerealiseerd moet zijn. De grenswaarde mag het Maximaal Toelaatbare Risico(MTR)-niveau  niet overschrijden. Ze gelden niet voor zoute wateren, maar wel voor de overgangszones van zoet naar zout water. Lees meer over het gebruik van normen en de status van normen op Helpdeskwater.

CTT-toets / Zoute Bagger-Toets

In de vierde Nota waterhuishouding is een nieuwe kwaliteitstoets aangekondigd voor de beoordeling van de verspreidbaarheid van baggerspecie in zoute wateren. Deze toets, de zogenaamde Chemie-Toxiciteit-Toets (CTT), is vanaf juni 2004 formeel van kracht door publicatie in de Staatscourant. In de CTT, die de gangbare Uniforme Gehalte Toets (UGT) voor baggerspecie vervangt, wordt sterker rekening gehouden met de biologische effecten van het verspreiden van zoute baggerspecie en de belasting van het zeemilieu.
Bij publicatie van de CTT in de Staatscourant is aangekondigd dat deze uiterlijk in juli 2006 zal zijn geëvalueerd. De resultaten van de evaluatie zijn in de gelijknamige nota (downloaden) beschreven. Bij de evaluatie is naar voren gekomen dat de onderzochte bioassays vanwege hun ongeschiktheid niet langer onderdeel uitmaken van de CTT. Hiermee valt de biologische component weg uit de CTT en dekt de naam niet langer de lading. Verder is ook voorgesteld de naam van het beoordelingssysteem te wijzigen in Zoute-Bagger-Toets.

Schelpdierwaterkwaliteit

Andere eisen die aan de waterkwaliteit worden gesteld zijn onder andere vervat in de norm schelpdierwater. Het hele Waddenzeegebied, met uitzondering van het Eems-Dollard estuarium, valt onder de EG-richtlijn schelpdierwater. De Europese Commissie wil dat de lidstaten, zes jaar nadat een gebied de functie schelpdierwater heeft gekregen, verslag uitbrengen over de kwaliteit van het water. De EG ontwikkelt op dit moment nieuwe richtlijnen voor de schelpdierwaterkwaliteit.

Zwemwaterkwaliteit

Voor de kwaliteit van zwemwater bestaat een vergelijkbare norm. Zwemwater wordt vooral onderzocht op de aanwezigheid van de zogeheten fecale colibacterie. Deze bacteriën kunnen ziekteverwekkend zijn en geven vaak ook aan dat er andere ziekteverwekkende bacteriën in het water voorkomen. De norm voor zwemwater luidt is dat er maximaal drie bacteriën per milliliter in het zwemwater mogen zitten. Daarnaast is ook de zintuiglijke waarneming (kleur, geur en doorzicht etc.) van het water van belang.
De actuele zwemwaterkwaliteit langs de Waddenkust vind u in Feiten en figuren.