Internationale normen

Internationale normen komen voort uit het internationale beleid. Voor Nederland en de Waddenzee zijn de Europese normen de belangrijkste internationale normen. Deze Europese normen worden vervolgens vertaald naar nationale normen.
In 2006 is door de Europese commissie een nieuw voorstel gedaan voor milieukwaliteitsnormen voor het waterbeleid. Dit voorstel kunt u in de rechterkolom downloaden. In feite gaat het bij de deze milieukwaliteitsnormen (MKN) om normen voor de in de Kaderrichtlijn Water genoemde  lijst met 33 prioritaire stoffen.