Spring naar hoofd-inhoud

Visserij met vaste vistuigen

Visserij met vaste vistuigen omvat diverse - vooral kleinschalige - visserijen met bijvoorbeeld staandwant, zegen, (schiet)fuiken, lijnen, kubben en ankerkuilen. 'Staandwant visserij' is de samenvattende term voor alle vismethoden waarbij het net stil staat in het water.

Deze visserijen omvatten geen bodemberoerende activiteiten en veroorzaken geen aantasting van de bodem of vertroebeling. Tijdelijke verstoring door aanwezigheid van schepen en mensen, geluid en licht wordt veroorzaakt tijdens het uitzetten en ophalen van de tuigen, maar komt in geringe mate voor. Het wegvangen van vis kan het voedselaanbod van zeezoogdieren en visetende vogels verminderen. Ook kan dit van invloed zijn op de structuur en opbouw van de visgemeenschap. Bijvangst in deze visserijen is een potentieel probleem, omdat zeezoogdieren, vogels en niet-doel vissoorten gevangen kunnen worden. Echter, tot nu toe is uit het beperkte aantal onderzoeken naar bijvangsten op de Waddenzee niet gebleken dat er opdit vlak daadwerkelijk een probleem is.

Recreatieve visserij met vaste vistuigen

Met recreatieve visserij wordt de niet-beroepsmatige visserij met beroepsvistuigen bedoeld, waarbij de vangst wordt teruggezet of voor eigen consumptie wordt gebruikt. De visserijvormen zijn visserij met vaste vistuigen (staandwant en fuiken) en handmatig rapen van schelpdieren voor eigen gebruik. Er is weinig zicht op de exacte omvang en vangsten van deze visserij in de Waddenzee.

De recreatieve visserij met vaste vistuigen wordt in 2011 in kustwateren en de visserijzone in heel Nederland verboden. Wellicht kan - binnen een aantal door het ministerie LNV vastgestelde kaders - gezocht worden naar een regeling die recreatieve staandwantvisserij op beperkte schaal in het Waddengebied toch mogelijk maakt. Minister Verburg (LNV) heeft de regio verzocht om hiervoor met breed gedragen oplossingen te komen (zie beneden). De regio heeft aangegeven op dit verzoek in te gaan. Minister Verburg heeft op 31 maart 2010 een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over dit onderwerp.

Advies over recreatief vissen met vaste vistuigen

Advies van gedeputeerde Hollenga (brief d.d. 19 november 2010, met nota van toelichting) aan de staatssecretaris van Economische zaken, Landbouw en Innovatie inzake een voorstel tot het kunnen voortzetten van het recreatief vissen langs de kust met vaste vistuigen. Vanuit de Waddeneilanden en het RCW, maar ook vanuit de Tweede Kamer was eerder dit jaar gevraagd om een oplossing teneinde een algeheel verbod daarop per 1 januari a.s. te voorkomen. Minister Verburg verzocht de heer Hollenga met een advies ter zake te komen.

Klik hier voor de brief van Gedeputeerde Hollenga aan de Staatssecretaris Bleker.

Klik hier voor de Nota van toelichting bij de brief.

Vrijstellingsregeling voor recreatieve staandwantvisserij

Kamerbrief recreatieve staandwantvisserij en voorstel Gedeputeerde Hollenga (pdf-file 44 kB, 8 februari 2011).
De Staatssecretaris zal vrijstellingsregeling voor recreatieve staandwantvisserij creĆ«ren. De taak van uitvoering en handhaving van de regeling wordt bij de gemeenten gelegd.