Publicaties Mosselvisserij

Hieronder vindt u de meest actuele publicaties over mosselvisserij. Oudere rapporten en stukken zijn terug te vinden in het Archief Mosselvisserij.

Rapport effecten mosselzaadvisserij

Produs Rapport: Effecten van mosselzaadvisserij op sublitorale natuurwaarden in de westelijke Waddenzee (Samenvattend Rapport, 14 mei 2013)

Folder over Mosselzaadinvanginstallaties (MZI's) (LNV en V&W, 2010)

De ministerie's van LNV en V&W hebben een brochure uitgebracht voor schippers van motorboten en zeiljachten, charters, vissers en andere gebruikers van de Waddenzee, de Oosterschelde en de Voordelta. De schippers moeten er voortaan rekening mee houden dat ze tussen 1 maart en 1 november op veertien verschillende plekken Mosselzaadinvanginstallaties (MZI's) kunnen tegenkomen, waarvan zes in de Waddenzee. MZI's zijn drijvende constructies van netten, touwen en drijvers, waar mossellarven zich aan hechten en opgroeien tot mosseltjes van één tot twee centimeter (mosselzaad).

Op de nieuwste hydrografische kaarten kunnen gebruikers zien waar de MZI-locaties liggen. Rijkswaterstaat zorgt voor betonning van de MZI-locaties. Verder zijn de contouren van MZI's gemarkeerd met om de 100 meter een gele ton/en of wit licht. Om zoveel mogelijk hinder te voorkomen is er verder voor gezorgd dat de MZI's op tenminste 100 meter afstand liggen van de betonde vaargeulen.
De folders zijn verspreid via de jachthavens.

Download de folder Mosselzaadinvanginstallaties (pdf 2,5 Mb) met meer informatie over MZI's en de locaties van de MZI's.

Bron: Ministerie's van LNV en V&W; 29 april 2010

Plan van Uitvoering Mosseltransitie (regiegroep Meijer, feb. 2010)

Mosselsector, natuurbeschermingsorganisaties en het ministerie van LNV hebben overeenstemming bereikt over de manier waarop de transitie van de mosselzaadvisserij in de Waddenzee moet worden gerealiseerd. De nu vastgestelde eindversie van het Plan van Uitvoering Mosseltransitie zal in 2020 leiden tot mosselzaadvangst los van de bodem. Daarmee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het natuurherstel van de Waddenzee.

Eindrapport Mosseltransitie, Plan van Uitvoering Fase 2, Convenant transitie mosselsector en natuurherstel Waddenzee (pdf, 1,9 Mb; 3 februari 2010)
Volledig persbericht (pdf, 39 Kb)
Ga naar de pagina van het programma "Naar een Rijke Waddenzee"

Bron: Persbericht  08-02-2010, Regiegroep Meijer

Passende beoordeling voor mzi's op percelen (IMARES, december 2009)

Voor het mzi-beleid is in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 de Passende Beoordeling gemaakt, in opdracht van het ministerie van LNV.  Daarin zijn de mzi-locaties op mosselkweekpercelen getoetst.

Passende Beoordeling MZI’s op Percelen (pdf, 2267 Kb, december 2009)

Rapport 'Economische effecten van MZI's op de visserijsector' (LEI Wageningen 2009)

In opdracht van het ministerie van LNV heeft het LEI Wageningen UR een rapport  over de (negatieve en positieve) economische effecten van mosselzaadinstallaties op de visserijsector opgesteld.

Rapport 'Economische effecten van MZI's op de visserijsector' (pdf, 2709 Kb, december 2009)

Herziene rapportage onderzoek mzi's (Periplus Archeomare, december 2009)

In opdracht van het ministerie van LNV is aanvullend sonaronderzoek voor de locatie Scheurrak-omdraai gedaan. Dit leidt tot een herziene rapportage van het archeologisch inventariserend veldonderzoek.

Inventariserend Veldonderzoek Opwaterfase Zoekgebieden Mosselzaadinvanginstallaties (Periplus Archeomare) (pdf, 5242 Kb, december 2009)

Project Onderzoek Duurzame Schelpdiervisserij, PRODUS (IMARES, juni 2008)

Een auditcommissie bestaande uit Prof. dr P.M.J. Herman, Prof. dr T. Piersma en Prof. dr W.J. Wolff en voorgezeten door Dr ir A.A. Dijkhuizen, heeft op verzoek van de Minister van LNV opzet en uitvoering van deel 3 van het PRODUS-onderzoek geëvalueerd. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Wageningen IMARES en is gericht op de effecten van mosselzaadvisserij op sublitorale natuurwaarden in de Waddenzee.

Rapport 'Evaluatie van opzet en uitvoering van deelproject 3 "Sublitorale Natuurwaarden" van het project Onderzoek Duurzame Schelpdiervisserij (PRODUS)' (pdf, 250 Kb; 30 juni 2008)
De begeleidende kamerbrief