Publicaties Kokkelvisserij

Hieronder vindt u publicaties over kokkelvisserij. Eerdere rapporten en stukken zijn terug te vinden in het Archief Kokkelvisserij.

Rapport Kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren in 2014

Onderzoeksinstituut IMARES heeft in opdracht van het ministerie van EZ in het voorjaar van 2014 het kokkelbestand (Cerastoderma edule) in de Waddenzee, de Oosterschelde, de Westerschelde en de Voordelta geïnventariseerd. De inventarisatie wordt jaarlijks uitgevoerd ten behoeve van het beleid voor visserij, en is daarnaast ook van belang voor evaluatie van beheersmaatregelen en effectstudies in het kader van Natura 2000 en de natuurbeschermingswet.

Het Rapport Kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren in 2014 (pdf, 3 Mb)

Rapport kokkelsterfte (IMARES, 2010)

Rapport van IMARES naar de omvang en oorzaak van de kokkelsterfte in de Oosterschelde en de Waddenzee in het voorjaar 2010. Uit de resultaten blijkt dat er geen reden voor grote bezorgdheid is volgens de Minister.

Download hier het volledige rapport

Lees hier de begeleidende brief van de minister aan de Tweede Kamer

Rapport handkokkelactiviteiten in de Waddenzee (IMARES 2008)

De Waddenzee is aangewezen als Natura 2000 gebied, waarvoor zowel de Europese Habitatrichtlijn als de Vogelrichtlijn geldt. Voor de Waddenzee zijn  instandhoudingsdoelen geformuleerd, waaronder die voor de Scholekster.

Het is binnen deze context dat een zestal vragen gesteld is door de Provincie Fryslân aan Wageningen IMARES dat betrekking heeft op het belang van kokkelbestanden in de Waddenzee voor voedselzoekende vogels, met name Scholeksters, en op de verenigbaarheid dan wel onverenigbaarheid van handkokkelvisserij in delen van het Waddengebied met de functie van datzelfde gebied als voedselleverancier voor deze vogels.

De belangrijkste conclusies uit het Rapport::

- de voedselsituatie voor scholeksters is, afgemeten aan de kokkelstand, momenteel dusdanig dat er nauwelijks ruimte is voor de verbeteringdoelstelling zoals die ten aanzien van Scholeksters geldt. Dit is een conclusie gebaseerd op de situatie in de periode 2001-2007
- gezien de verbeterdoelstelling voor Scholeksters is het aan te bevelen erg voorzichtig te zijn met de voedselvoorraden dicht bij de broedgebieden (cq die tot ongeveer 2 km uit de kust), zowel in als buiten de broedtijd
- gezien de verbeterdoelstelling voor Scholeksters is het aan te bevelen erg voorzichtig te zijn met de kokkelvoorraden in de overige delen van het Waddengebied, in het bijzonder als het relatief lang droogvallende banken zijn.

Het volledige rapport "Handkokkelactiviteiten in de Waddenzee" (pdf, 3 mB)

Onderzoeksrapport: Effecten van kokkelvisserij Oosterschelde (Monitor Taakgroep van het NIOO-CEME, januari 2008)

Door de Monitor Taakgroep van het NIOO-CEME (Nederlands Instituut voor Ecologie - Centrum voor Estuarine en Marine Ecologie) te Yerseke is in 2006 en 2007 onderzoek gedaan naar mogelijke korte (6 weken) en middellange (1 jaar) termijn effecten van kokkelvisserij op de bodemdiergemeenschappen en de bodemsamenstelling van de slikken van de Dortsman bij Stavenisse in de Oosterschelde. Het eindrapport van dit onderzoek is op 7 februari 2008 verschenen.

Het onderzoek is in samenwerking met IMARES Yerseke uitgevoerd in opdracht van de Coöperatieve Producentenorganisatie van de Nederlandse Kokkelvisserij om de mogelijke gevolgen van 'bodemberoering' door de kokkelvisserij te onderzoeken. De studie laat zien dat, binnen de gegeven randvoorwaarden van locatie en omvang van het onderzoek, er in het proefgebied geen destructieve effecten van de kokkelvisserij worden gevonden op de belangrijkste karakteristiek van het sediment, de korrelgrootte, en op de bodemdieren dichtheden, biomassa, soortenrijkdom, soortenverdeling en diversiteit.

Download het eindrapport 'Effecten van kokkelvisserij op de Slikken van de Dortsman (Oosterschelde)' (pdf, 0,7 Mb)