Kamerstukken

In onderstaand overzicht kunt u de antwoorden lezen op de vragen die in de Tweede Kamer zijn gesteld over het onderwerp visserij en het visserijbeleid:

Algemeen

Kamerbrief over motie duurzame toekomst voor vis en visser (pdf, 103 Kb, 6 december 2016)

Kamerbrief over stand van zaken recreatief staand want en mosselvisserij (pdf, 58 Kb, 23 februari 2016)

Antwoorden op kamervragen over artikel "Stop met vissen in de Waddenzee" (pdf, 59 Kb, 3 juni 2015)

Kamerbrief met de reactie van staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) op het artikel 'Groot alarm over Waddenvis' in het Dagblad van het Noorden (pdf, 48 Kb, 3 oktober 2014)

Kamerbrief over de voorgenomen inzet van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) (pdf, 51 Kb, 4 april 2014).
Aan de orde is onder meer de aanlandplicht en de verbetering van de milieuduurzaamheid van de visserijmethoden. Dat geldt niet alleen voor de Noordzeekottervloot, maar ook voor de pelagische, garnalen-, schelpdier- en binnenvisserij.

Kamerbrief recreatieve staandwantvisserij en voorstel Gedeputeerde Hollenga (pdf-file 44 kB, 8 februari 2011).
De Staatssecretaris zal vrijstellingsregeling voor recreatieve staandwantvisserij creëren. De taak van uitvoering en handhaving van de regeling wordt bij de gemeenten gelegd.

Kamerbrief ter begeleiding van de Visie op Duurzame Visserij in de Waddenzee (pdf, 88 Kb; 13 juli 2010). De minister gaat in deze brief ook in op de wijziging van artikel 12 in de Uitvoeringsregeling Visserij.

Kamerbrief over het experiment voor het rapen van oesters, 20 oktober 2008

Kamerbrief over de uitvoering van een onafhankelijk onderzoek van het Project Onderzoek Duurzame Schelpdiervisserij (PRODUS),(30 juni 2008), 49 Kb, deelproject 3: Sublitorale Natuurwaarden. Het volledige onderzoek. (250 Kb)

Kamervragen over het rapen van Japanse oesters in de Waddenzee (14 februari 2008), 52 kb. Kamerbrief met antwoorden op vragen over het rapen van Japanse oesters in de Waddenzee. De minister streeft er naar nog dit jaar een experiment met het duurzaam rapen van oesters in gang te zetten.

Kamerbrief met de reactie op het advies van de Raad voor de Wadden, (23 januari 2008), 82 Kb. De minister vindt dat stakeholders als de visserijsectoren en regionale overheden moeten werken aan een duurzaam toekomstperspectief.
Zie Advies Raad voor de Wadden (7 december 2007)

Kamerbrief over Japanse oesters in de Waddenzee (18 oktober 2007)
Kamerbrief waarin de minister haar steun uitspreekt voor het initiatief van dhr. Westbroek om kleinschalig Japanse oesters in de Waddenzee te rapen. Dit is volgens de minister een gewenst experiment.

Kamervragen schelpdiervisserij (19 april 2007)
Kamerbrief met antwoorden op kamervragen over stand van zaken van de uitvoering van het beleidsbesluit schelpdiervisserij 2005-2020. Zo is er in 2007 een evaluatie van de mosselzaadinvanginstallatie.

Stand van Zaken beleidsbesluit schelpdiervisserij 2005 - 2020(8 februari 2007)
Kamerbrief over het nieuwe beleid voor de ontwikkeling van een duurzame schelpdiervisserij. Doel van dit beleid is een economisch gezonde bedrijfstak die natuurwaarden respecteert of zelfs versterkt.

Kokkelvisserij

Kamerbrief openstelling handkokkelgebieden in Waddenzee (pdf, 145 Kb, 23 maart 2012). Brief van staatssecretaris Bleker (EL&I) over openstelling van handkokkelgebieden in de Waddenzee.

Kamerbrief Rapport kokkelsterfte (24 september 2010; pdf 65 kb). Aanleiding is het rapport van IMARES naar de omvang en oorzaak van de kokkelsterfte in de Oosterschelde en de Waddenzee in het voorjaar 2010. Uit de resultaten blijkt dat er geen reden voor grote bezorgdheid is volgens de Minister.

Kamerbrief waarin de minister de kamer informeert over de kokkelsterfte die kort geleden in de Oosterschelde en in de Waddenzee is geconstateerd (13 juli 2010).
Ook kondigt ze nader onderzoek door IMARES aan.

Kamerbrief over de procedure die is gevolgd bij het verlenen van tien handkokkelvergunningen in 2006. (11 mei 2007)
De minister legt uit waarom niet alle gegadigden een vergunning konden krijgen en welke criteria zijn toegepast.

Kamervragen schelpdiervisserij in Mauretanië  (20 april 2007) Kamerbrief waarin de minister vragen beantwoordt over het mogelijk gebruik van Nederlandse schepen bij mechanische kokkelvisserij in Mauritanië en activiteiten op dit gebied van een Nederlands bedrijf.

Beantwoording kamervragen nadeelcompensatie kokkelvisserij(12 december 2005)
Bij brief van 1 december 2005 heeft de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een aantal vragen voorgelegd over de brief van minsiter Veerman 18 november 2005, met betrekking tot de nadeelcompensatie voor de kokkelsector.

Mosselvisserij

Aanbiedingsbrief bij het programma naar een Rijke Waddenzee 2015-2016 voortgang en rapportage transitie van de mosselvisserij in de Waddenzee (pdf,52 Kb, 22 juni 2016), met als bijlage de Voortgang en Rapportage van transitie van de mosselvisserij in de Waddenzee (pdf, 4,7 Mb)

Brief van staatssecretaris Dijksma (EZ) over het beleid voor mosselzaadinvanginstallaties (MZI's) voor de periode 2015-2018 (pdf, 43 Kb, 19 januari 2015). Als bijlage bevat deze brief de notitie "Beleid voor mosselzaadinvanginstallaties (MZI’s) 2015-2018 (pdf, 1,3 Mb)

Kamerbrief over voortgang convenant transitie mosselsector en natuurherstel Waddenzee (pdf, 46 Kb, 23 oktober 2014)
Meer informatie en bijlagen op website Programma Rijke Waddenzee

Brief van staatssecretaris Dijksma (EZ) aan de Tweede Kamer over de verlenging van het Mosselzaadinvanginstallaties-beleid (MZI-beleid) in 2014 (pdf, 41 kb, 26 november 2013).

Beantwoording Kamervragen over mosselkweek en natuur op de Waddenzee (pdf, 38 Kb, 30 mei 2013). Antwoorden van staatssecretaris Dijksma (EZ) op de vragen van de leden Bosman, Litjens, en Aukje de Vries (allen VVD) over mosselkweek en natuur op de Waddenzee. Gerelateerd nieuwsitem.

Kamerbrief (pdf 52 kB, 21 maart 2011) van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie waarin gesproken wordt over de voortgangsrapportage het natuurherstelprogramma in de Waddenzee en de overgang naar een duurzamere mosselzaadvisserij.

xxxxxxx

Kamerbrief over verzoeken tot opschorten besluiten MZI's (pdf, 70 Kb, 2 december 2009), waarin de minister reageert op het verzoek van de vaste Kamercommissie om geen onomkeerbare stappen te zetten ten aanzien van de toedeling van locaties voor mosselzaadinvanginstallaties (MZI's).

Kamerbrief MZI-beleid (12 november 2009; pdf, 118 Kb) waarin de minister reageert op een aantal brieven over mosselzaadinvanginstallaties die de Kamer heeft ontvangen. Onder andere de keuze voor locaties en de verdeling van locaties komt aan bod.

Kamerbrief (31 augsutsus 2009, 89 Kb), waarin de minister informeert over de opschaling van mosselzaadinvanginstallaties (MZI's). Er moet nu al worden besloten welke ondernemer in 2010 in aanmerking komt voor een locatie voor een MZI.
Meer informatie over mosselvisserij en het natuurherstelprogramma

Kamerbrief (4 maart 2009, 47 Kb), Kamerbrief waarin de minister meldt dat er naar aanleiding van de uitspraak van het Hof voor het uitzaaien en uitzetten van mosselen en oesters in Nederlandse zeewateren een wijziging wordt voorbereid.

Kamerbrief (21 oktober 2008; pdf 37 kB) waarin de minister de Tweede Kamer informeert over afspraken met belangenorganisaties met betrekking tot de toekomst van duurzame mosselzaadvisserij en natuurherstel in de Waddenzee (tekening convenant mosselzaadvisserij).

Kamerbrief (1 oktober 2008, pdf, 52 Kb), waarin de minister meldt dat de huidige experimenten met mosselzaadinvanginstallaties (MZI's) in 2009 worden voortgezet. Er komen mogelijkheden voor opschaling van MZI's boven mosselpercelen.

Kamerbrief (14 augustus 2008, pdf, 44 Kb) waarin de minister de Kamer informeert over het standpunt van de Europese Commissie met betrekking tot de toepassing van de Habitatrichtlijn op Nederlandse gebieden waar mosselzaad wordt gevist.

Voortgangsbrief mosselvisserij (26 juni 2008, pdf 67 kB). Kamerbrief waarin de minister de Kamer informeert over de voortgang van de door haar in gang gezette acties ten behoeve van de mosselvisserij. Ook gaat ze in op diverse moties hierover van de Kamer.

Kamerbrief over een motie over wijziging van de Natuurbeschermingswet (16 april 2008, pdf, 46 kB). Economische, sociale en culturele belangen moeten meegewogen worden bij vergunningverlening. Volgens de minister gebeurt dit al.

Aanvullende kamerbrief naar aanleiding uitspraak Raad van State (11 maart 2008, pdf, 57 kB) waarin de minister ingaat op de gevolgen voor de mosselvisserij van de recente uitspraak van de RvS. Ook gaat zij in op mogelijke oplossingen, in samenwerking met maatschappelijke betrokkenen.

Kamerbrief over een uitspraak van de Raad van State over de vergunningverlening voor de voorjaarsmosselzaadvisserij. Natuurorganisaties hebben bezwaar gemaakt tegen vergunning die daarop is vernietigd. De brief is van de minister van LNV, G. Verburg (3 maart 2008). Meer informatie over de uitspraak van de Raad van State vindt u hier.

Kamerbrief over de stand van zaken van de beleidslijn MZI (mosselzaadinvang) (20 februari 2008) (pfd, 35 Kb) Bij deze brief is een evaluatie (pdf, 2,5 Mb) meegestuurd van de mosselzaadinvanginstallaties die IMARES half december 2007 heeft afgerond.

Garnalenvisserij

Brief van staatssecretaris Dijkma (EZ) aan de Tweede Kamer over het Convenant transitie garnalenvisserij en natuurambitie Rijke Waddenzee (31 oktober 2014, pdf 44 Kb), inclusief Bijlage Transitie Garnalenvisserij & Natuurambitie Rijke Waddenzee (pdf, 4,2 Mb)

Kamerbrief over Commissie Toekomst Binnenvisserij en garnalenvisserij op de Waddenzee (9 februari 2011, pdf, 43 Kb). Een brief van staatssecretaris Bleker (EL&I) aan de Tweede Kamer over het instellen van de Commissie Toekomst Binnenvisserij. De Commissie gaat zich buigen over de gehele binnenvisserij inclusief de visserij op de Waddenzee (in het bijzonder de garnalenvisserij), en zal een integrale toekomstvisie opstellen.

Kamerbrief (vervolg) over actie Greenpeace (24 september 2008; pdf, 35 kB)
Kamerbrief waarin minister Verburg (LNV) dieper ingaat op de acties van Greenpeace op het Duitse deel van de Noordzee, gericht tegen de garnalenvisserij. Er heeft inmiddels een constructief gesprek plaatsgevonden tussen Greenpeace en het ministerie van LNV. De brief is een vervolg op onderstaande brief van 9 sept. jl.

Kamerbrief n.a.v. acties van Greenpeace op de Waddenzee en Noordzee gericht tegen garnalenvisserij (9 september 2008; pdf, 43 kB)
Brief van minister Verburg (ministerie LNV) over Greenpeace-actie waarbij de organisatie in het Duitse deel van de Noordzee grote blokken natuursteen heeft gestort. De minister veroordeelt de actie en wil met Greenpeace in gesprek.