Archief Mosselvisserij

Uitspraak Raad van State: Minister moet bezwaren mosselvisserij weer bekijken

27 februari 2008 - De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in haar uitspraak bepaald dat de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de bezwaren tegen mosselvisserij in de Waddenzee opnieuw moet bekijken.
Onder meer Vogelbescherming Nederland had beroep aangetekend tegen het besluit van de minister om op grond van de Natuurbeschermingswet een vergunning te verlenen voor de mosselvisserij. Het gaat om een vergunning voor het opvissen van 120.000 mosselton mosselen in het voorjaar van 2006. De Vogelbescherming vreesde dat deze visserij schade veroorzaakt aan de bodem van de Waddenzee en dat die ervoor zorgt dat onvoldoende voedsel voor vogels in het gebied overblijft.
De volledige tekst van de uitspraak

Publicatie onderzoeksrapporten van IMARES

In mei 2007 verscheen het onderzoeksrapport "de ontwikkeling van mosselbanken in de Nederlandse Waddenzee: situatie 2006"(pdf,  1,77 mb). Deze rapportage is uitgevoerd door Wageningen IMARES (Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies) en voortgekomen uit het project "Structuur mosselbanken" in opdracht van het ministerie van LNV.

Deze rapportage is een vervolg op het rapport van IMARES over "De ontwikkeling van mosselbanken in de Nederlandse Waddenzee: situatie 2004 en 2005(pdf, 2,62 mb) uit 2006.
De resultaten uit de bemonsteringen geven aan dat mosselbanken, ondanks dat ze vrij dynamisch van vorm, oppervlakte en bedekking kunnen zijn, een groot aantal jaren aanwezig kunnen zijn.

Onderzoek RIVO

Ieder jaar worden in opdracht van de PO Mosselen inventarisaties uitgevoerd naar het bestand wilde mosselen, ten behoeve van de vergunningverlening voor de mosselzaadvisserij in het sublitoraal, en er worden bestandsschattingen gemaakt en potientiële vangsten berekend voor een reeks van einddichtheden waarbij de visseri

Visie van de stichting ODUS 'Uit de schulp'; 2001

Om tot voorstellen te komen voor een ander beheer van schelpdierbestanden, hebben de visserijorganisaties en de georganiseerde handel de handen ineengeslagen. Om uiting te geven aan het samenwerkingsverband is de stichting ODUS opgericht: Ontwikkeling Duurzame Schelpdiervisserij. De verschillende schelpdiersectoren (mosselen, kokkels en oesters) hebben (onder de noemer van ODUS) een visie gemaakt die laat zien hoe de schelpdiersector aankijkt tegen de nabije en verre toekomst, op weg naar een duurzame schelpdiervisserij in Nederland.

Visie van de stichting ODUS 'Uit de schulp'; 2001 (pdf, 845 Kb)