Archief kokkelvisserij

Advies schadebepaling kokkelvisserij (juli 2005)

Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft het adviesrapport van de Commissie Schadebepaling Kokkelvisserij (pdf, 327kb) in ontvangst genomen.

De commissie, onder voorzitterschap van de heer prof. drs. F.A. Maljers, is in november 2004 door Veerman ingesteld en had als hoofdopdracht om advies uit te brengen over de hoogte van de aan de kokkelsector te betalen nadeelcompensatie, mede gelet op de nationaalrechtelijke en Europeesrechtelijke kaders. Veerman heeft de commissie ook om advies gevraagd over de kosten en uitvoerbaarheid van een sociaal plan.

De instelling van deze adviescommissie vloeit voort uit het kabinetsbesluit van zomer 2004 om de mechanische kokkelvisserij in de Waddenzee met ingang van 1 januari 2005 te beëindigen. Dit besluit volgt uit de kabinetsreactie op het rapport 'Ruimte voor de Wadden' van de Adviesgroep Waddenzeebeleid.

Veerman zal het advies bestuderen en zich vooral een oordeel vormen of hier sprake is van een redelijke vergoeding voor de gevolgen van het kabinetsbesluit om de mechanische kokkelvisserij in de Waddenzee te beëindigen. Uit oogpunt van zorgvuldigheid zal dit enige tijd kosten. Veerman zal het advies gebruiken als basis voor een kabinetsbesluit over een definitieve schaderegeling.

Vergelijking beviste en niet-beviste droogvallende platen van de Waddenzee (TNO, 2001)

Dit rapport geeft de resultaten weer van onderzoek dat is uitgevoerd door TNO (Nederlandse Organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk  onderzoek) naar de samenstelling van het sediment en van de bodemfauna in twee litorale gebieden in de Waddenzee, te weten Griend en Hon. In beide gebieden zijn eenmalig monsters genomen in een door kokkelvisserij bevist gebied en in een gebied dat minimaal drie jaar voor de kokkelvisserij gesloten is geweest. Het doel van dit onderzoek was een vergelijking te maken tussen de bodemsamenstelling en de bodemfauna van een door kokkelvisserij bevist gebied en een niet bevist gebied, waarbij met name aandacht is gegeven aan de broedval van schelpdieren.

Rapport: Vergelijking beviste en niet-beviste droogvallende platen van de Waddenzee ; 2001 (pdf, 605 kb)