Scheepvaart

De zuidelijke Noordzee hoort bij de drukst bevaren gebieden van de wereld. De scheepvaart in het Nederlandse gedeelte van de Waddenzee gaat via de belangrijkste scheepvaartroutes in de richting van de havens van Harlingen en Delfzijl, hierbij gaat het vooral om het vervoer van goederen.
Na het vergaan van de olietanker 'Prestige', in 2002 voor de Spaanse kust, sloeg ook in het Waddengebied de ongerustheid toe. Het Waddengebied is ecologisch uitermate waardevol, en door zijn bijzondere dynamiek met veel droogvallende platen etc. zijn milieu-incidenten met bijvoorbeeld olie moeilijk aan te pakken.

Op nationaal en internationaal niveau zijn diverse maatregelen getroffen om de veiligheid ten aanzien van de scheepvaart te verhogen.

Loodsplicht

Tot 2002 moesten alle zeeschepen langer dan 60 meter - of met een gevaarlijke lading in bulk - verplicht gebruik maken van de diensten van een loods. Per 1 augustus 2002 is een versoepeling van de loodsplicht ingevoerd door het ministerie van Verkeer en Waterstaat. De loodsplichtgrenzen voor zeeschepen worden nu per havenregio vastgesteld. Voor Noord-Nederland is dat - afhankelijk van de vaarweg - 60 tot 90 meter. Voor de Eems ligt de loodsplichtgrens voor het buitentraject zelfs op 120 meter voor Carcarriërs en op 150 meter voor de overige schepen.
Met partijen in Duitsland wordt overlegd over harmonisering van deze grenzen. Naast de genoemde lengtecriteria gelden voor een aantal vaarwegen ook breedte- en/of dieptecriteria.

Het nieuwe Loodsplichtbesluit maakt het ook mogelijk om ontheffing van de loodsplicht te krijgen, als wordt voldaan aan eisen voor opleiding, ervaring, gebiedsbekendheid en scheepsuitrusting. In Noord-Nederland geldt - afhankelijk van de vaarweg - deze ontheffing voor schepen met een lengte van 90 tot 110 meter. Zeeschepen met een gevaarlijke lading in bulk krijgen geen ontheffing en blijven altijd loodsplichtig. Meer differentiatie - dus nog meer regionale en gebiedsgebonden verschillen - wordt op termijn ingevoerd, afhankelijk van het resultaat van het overleg tussen de minister van Verkeer en Waterstaat en het Loodswezen.