Coördinatieplan Rampenbestrijding Waddenzee (CRW)

De overheden in het Waddengebied hebben in 2004 afspraken gemaakt over een gecoördineerde aanpak van de rampenbestrijding. De afspraken staan in het Coördinatieplan rampenbestrijding Waddenzee (pdf, 611 Kb) en in de brochure 'Wat te doen bij een ramp op de Waddenzee? - Het coördinatieplan Rampenbestrijding Waddenzee in vijf vragen' (pdf, 486 Kb).

Incidentbestrijdingsplan Waddenzee

In 2009 is het CRW vervangen door een Incidentbestrijdingsplan Waddenzee (IBP-W). Het IBP-W kan worden gezien als een actualisatie van het CRW.
Doel van dit incidentbestrijdingsplan is vast te leggen hoe de meest uiteenlopende incidenten op de Waddenzee bestreden gaan worden.

Download: Incidentbestrijdingsplan Waddenzee, versie 6.1 (pdf, 5 MB)
vastgesteld door de Stuurgroep CRW; 10 december 2009

Stuurgroep CRW

Het Incidentbestrijdingsplan Waddenzee moet geïmplementeerd en geoefend worden. Daar zorgt de Stuurgroep CRW voor. Het CRW is inmiddels ondergebracht bij de Veiligheidsregio Fryslân. Het CRw is gehuisvest aan de Reviusstraat 1 te Leeuwarden. Het email adres is crw@vrfryslan.nl en het telefoonnummer is 088-2299779.  Contactpersoon is Ron Veenstra.

Waddex

Ten behoeve van de nadere uitwerking van de operationalisering van het Coördinatieplan Rampenbestrijding Waddenzee is het waddenzeebrede Waddexoverleg ingericht. Dit is een overlegplatvorm van alle direct betrokken operationele partners als de hulpverleningsdiensten (brandweer, GHOR), regiopolitie, het KLPD, vertegenwoordigers van de gemeenten, KNRM, KWC, GHOR, RWS, LNV, MKF en het secretariaat van het CRW. Het overleg vindt 4 tot 5 maal per jaar plaats.
Jaarlijks wordt ook een plan vastgesteld waarin het multidisciplinaire oefenprogramma van het Waddenzeebreed Waddex wordt beschreven. Het plan beschrijft wat er geoefend wordt en waarom, welke oefeningen wanneer plaats vinden en voor wie die oefeningen zijn bedoeld.
Download het oefenjaarplan CRW Waddex 2009 (pdf, 154 kb)

Meer informatie over en van het CRW

Het secretariaat van de beheercommissie geeft regelmatig de nieuwsbrief Coördinatieplan Rampenbestrijding Waddenzee uit. Hier kunt u de nieuwsbrieven downloaden:

10 editie (december 2010)
9e editie (mei 2010)
8e editie (oktober 2009)
7e editie
(april 2009)
6e editie (november 2008)
5e editie (juni 2008)
4e editie (april 2008)
3e editie (december 2007)
2e editie (juli 2007)
1e editie (november 2006)

Rampbestrijdingsplan Veerdiensten Waddenzee

Het Rampbestrijdingsplan Veerdiensten Waddenzee is vastgesteld in februari 2008. Doel van dit rampbestrijdingsplan is om een inhoudelijk effectief en procedureel juist plan te hebben waarin taken van alle bij de bestrijding van een incident betrokken diensten beschreven zijn. Dit rampbestrijdingsplan is gemaakt voor de veerdiensten tussen de Nederlandse waddeneilanden en de vaste wal en het verkeer tussen Eemsmond en Borkum, met uitzondering van de veerdienst Den Helder - Texel. Het rampbestrijdingsplan is opgesteld als aanvulling op het Coördinatieplan Rampenbestrijding Waddenzee (CRW) en de rampenplannen van de gemeenten.

Het plan bestaat uit een algemeen deel, een deel A en een deel B en er zijn bijlagen opgenomen. Het algemene deel behandelt doel, achtergrond en beheer van het rampbestrijdingsplan. Deel A gaat in op gebruikte scenario's en de rampbestrijdingsprocessen die een rol spelen. Daarnaast is er aandacht voor melding/alarmering en leiding en coördinatiestructuur met specifieke aandacht voor de coördinatie en communicatie tussen de land- en zeeonderdelen.
In deel B de operationele uitwerking van het rampbestrijdingsplan per veertraject. Deel B bestaat uit vier katernen en gaat in op de veertrajecten:
1. Terschelling/Vlieland - Harlingen,
2. Ameland - Holwerd,
3. Lauwersoog - Schiermonnikoog,
4 Eemshaven - Borkum.
In deze katernen achtereenvolgens de bedrijfsgegevens van de rederij, algemene informatie, het scenario en vervolgens de processen die spelen in verschillende tijdsfasen.

Aan het rampbestrijdingsplan zijn bijlagen toegevoegd behorende bij het algemene deel, deel A en bijlagen per veertraject behorende bij deel B.

Download het rampbestrijdingsplan Veerdiensten Waddenzee (pdf, 1,5 MB)

Lees het nieuwsbericht over de ondertekening van het Rampbestrijdingsplan Veerdiensten Waddenzee door 8 burgemeesters (22 oktober 2008)