Spring naar hoofd-inhoud

Terug

Publicaties Veiligheid

Op deze pagina vindt u publicaties over het thema veiligheid.

Jaarverslag 2016 Coördinatie Regeling Waddenzee- Incidentbestrijding Waddenzee IBP-W

Informatie over de voortgang van in 2016 uitgevoerde werkzaamheden in relatie tot het incidentenbestrijdingsplan Waddenzee (IBP-W)

Het Jaarverslag 2016 (pdf,6 Mb)

Overige interessante links:

De CRW-pagina op de website van de Veiligheidsregio Fryslân

Twitter account Waterfunctionaris Waddenzee

Twee informatiefilmpjes op Youtube

 

Rapport Risico- en verkeersanalyse Waddenzee

In 2016 is door MARIN een risico- en verkeersanalyse Waddenzee opgesteld in opdracht van Rijkswaterstaat Noord Nederland. De conclusies concentreren zich met name op de gebieden van verkeersintensiteit, het soort (gevaarlijke) stoffen, en een ongevallenanalyse. Zo is bijvoorbeeld In de periode 2009 – 2015 is een dalende trend in het aantal ongevallen waar te nemen.

Conclusies op hoofdlijnen (pdf, 261 Kb)

Het Rapport Risico- en verkeersanalyse Waddenzee (pdf, 12 Mb)

Overstromingsrisicobeheerplan voor het stroomgebied van de Eems

Met dit overstromingsrisicobeheerplan geeft Nederland invulling aan een van de doelen van de Europese richtlijn Overstromingsrisico’s: inzicht geven in de doelen die Nederland stelt om het risico van overstromingen te beperken en de maatregelen die daarvoor getroffen worden.

Het plan is tot stand gekomen met bijdragen van de partijen die een rol spelen in het beheer van overstromingsrisico’s in het stroomgebied van de Eems, met name:

de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Veiligheid en Justitie; provincies en het Interprovinciaal Overleg (IPO); gemeenten via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG); de waterschappen en de Unie van Waterschappen (UvW); de veiligheidsregio’s.

Het volledige beheerplan (Pdf, 2,4 Mb)

Fryslân geen groter risico op aardbevingen door gas en zoutwinning

Rapport aardbevingsrisico als gevolg van delfstofwinning in Fryslân (pdf, 8,7 MB)
 
Fryslân heeft geen grotere risico’s op aardbevingen door gas en zoutwinning dan eerder werd verondersteld, dat is de conclusie van het Staatstoezicht op de Mijnen. De provincie Fryslân had na de gebeurtenissen in Groningen aan het Staatstoezicht gevraagd of het aardbevingenrisico in Fryslân was toegenomen. Het Staatstoezicht laat weten dat dit niet het geval is. Gedeputeerde Sietske Poepjes is blij met de uitkomst; ‘ We weten dat de situatie in Groningen anders is, maar we wilden wel dat ook naar Fryslân werd gekeken. Ik ben blij dat het Staatstoezicht concludeert dat wij geen grotere risico’s hebben op aardbevingen. Ook ben ik blij dat het Staatstoezicht bij nieuwe plannen extra gaat letten op de hoe snel er gas wordt gewonnen.'

Het Staatstoezicht concludeert verder dat de risico’s in Groningen niet van betekenis zijn in Fryslân. In Fryslân bestaat een geringe kans op aardbevingen. Ook voor de nieuwe initiatieven voor aardgaswinning verwacht het Staatstoezicht geen grotere risico’s. De provincie Fryslân wordt bij nieuwe gas- en zoutwinning om advies gevraagd. Het Rijk bepaalt of er gas en/of zout wordt gewonnen. Gedeputeerde Sietske Poepjes: ‘ De volgende stap is dat ik de belangengroeperingen en gemeenten informeer over deze uitkomst. Ook gaat ons college bezien wat dit voor nieuwe winningaanvragen betekent.’

Ecologisch Spoorboekje Oliebestrijding Waddenzee

Rijkswaterstaat, de Waddenvereniging en het Programma naar een Rijke Waddenzee hebben een nieuw instrument gemaakt om de Waddenzee beter te beschermen tegen een olieincident.

Uitgangspunt daarbij was een praktisch spoorboekje te ontwikkelen op basis van algemeen beschikbare informatie en deze te vertalen naar de Waddenzee. De verbinding met de lokale partijen zoals de gebiedsbeheerders en de Veiligheidsregio’s was daarbij cruciaal.

Het Ecologisch Spoorboekje voor Oliebestrijding op de Waddenzee (pdf, 6Mb)
Bijbehorend persbericht (pdf, 200 kB)

Aanbevelingen voor een ‘plus’ op de oliebestrijding in Eems en Waddenzee

Stel dat een schip op weg naar de Eemshaven olie lekt …kunnen we de schade in de kwetsbare Waddenzee en de Eems dan voldoende beperken? En: kan het nog beter? Vijftig aanbevelingen in het rapport "veiligheid bieden, veiligheid krijgen" (pdf, 3 Mb).

Eindadvies van de Adviescommissie Toekomst Afsluitdijk (juni 2011)

3 juni 2011 - Staatsecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) heeft vandaag het eindadvies van de Adviescommissie Toekomst Afsluitdijk in ontvangst genomen uit handen van de voorzitter, Ed Nijpels. Het advies beschrijft de mogelijkheden om de veiligheid van de dijk en de sluizen op orde te brengen en aanvullende functies voor natuur, duurzame energie  en recreatie te ontwikkelen. "Veiligheid staat voor mij voorop. Deze dijk moet zo snel mogelijk weer aan de wettelijke normen voldoen. En de commissie geeft goede adviezen; degelijke ideeën die de veiligheid als belangrijkste uitgangspunt hebben", aldus staatssecretaris Atsma.

Het eindadvies van de Adviescommissie Toekomst Afsluitdijk, (pdf, 1,1 Mb, 3 juni 2011)

Incidentbestrijdingsplan Waddenzee (Stuurgroep CRW, december 2009)

In 2009 is het Incidentbestrijdingsplan Waddenzee (IBP-W) vastgesteld. Het IBP-W kan worden gezien als een actualisatie van het Coördinatieplan Rampenbestrijding Waddenzee. Doel van dit incidentbestrijdingsplan is vast te leggen hoe de meest uiteenlopende incidenten op de Waddenzee bestreden gaan worden.

Incidentbestrijdingsplan Waddenzee, versie 6.1 (pdf, 5 MB)
vastgesteld door de Stuurgroep CRW; 10 december 2009

Eindrapportage verkenning Toekomst Afsluitdijk (Rijkswaterstaat, maart 2009)

De Afsluitdijk is in 1932 gebouwd en is toe aan een flinke opknapbeurt. Klimaatveranderingen, een hogere waterstand en scherpere veiligheidseisen vragen om dijkversterking en extra spuicapaciteit. Rijkswaterstaat werkt samen met de provincies Fryslân en Noord-Holland in opdracht van voormailig staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat (tegenwoordig Infrastructuur en Milieu) aan de toekomst voor de Afsluitdijk.

Rapport DIJK EN MEER - Eindrapportage verkenning Toekomst Afsluitdijk (Rijkswaterstaat samen met de provincies Noord-Holland en Fryslân, maart 2009; pdf, 2,5 Mb)

Lees meer over de Afsluitdijk

Evaluatierapport werkzaamheden aan de geulwand bij Vlieland (juni 2008)

Rijkswaterstaat Noord-Nederland constateerde in het voorjaar van 2007 dat de stroomgeul ten zuiden van het Vlieland langs de Waddendijk steeds verder richting dijk was opgedrongen. De mogelijkheid bestond dat een stukje Wad weg zou glijden in de diepe geul en de Waddendijk zou mee kunnen glijden. In de geul waren door de stroomerosie plaatselijk diepten ontstaan tot wel 20 meter en was de geulwand aan de noordzijde onder het eiland sterk versteild tot ca. 1: 1.5. Hierdoor dreigde er gevaar voor de bewoners van het historisch dorp Vlieland, dat door de Waddendijk wordt beschermd voor overstroming door het water van de Waddenzee.
Nog in 2007 werden herstelmaatregelen uitgevoerd zodat gedurende de zomer van 2007 de acute bedreiging voor de bewoners en de recreanten werd weggenomen.

November 2008 - Om de Vlielanders op de hoogte te stellen van de resultaten van de uitgevoerde geulwandreconstructie, heeft Rijkswaterstaat na overleg met de gemeente, besloten het opgestelde evaluatierapport van de werkzaamheden ter inzage te leggen op het gemeentehuis van Vlieland. Ook is hier een lodingkaart van het gebied aanwezig met daarop de dieptes van de geul en het aangrenzende gebied.

Download het evaluatierapport