Zandsuppleties

Structureel zandverlies werd tot voor kort voornamelijk aangevuld door het opspuiten van zeezand op het strand. Sinds enige jaren krijgt een nieuwe methode, namelijk de onderwatersuppletie, de voorkeur. Het zand wordt dan op de zeebodem vlak voor de kust gelegd, op een diepte van 6 tot 8 meter. Alleen wanneer het strand of de zeereep kampt met ernstige zandtekorten, wordt direct op het strand gesuppleerd.

Jaarlijks stelt Rijkswaterstaat op basis van metingen een onderhoudsprogramma voor de Noordzeekust op. Dit resulteert in een voorstel aan de Provinciaal Overlegorganen Kust (POK's) Hierin zijn per provincie alle belanghebbenden in de kustzone, zoals provincie, Rijkswaterstaat, waterschappen, kustgemeenten en natuurbeherende organisaties vertegenwoordigd. Zij adviseren de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat over het voorstel van Rijkswaterstaat. De staatssecretaris stelt vervolgens het suppletieprogramma vast.

De geplande suppleties hebben een tweejarige uitvoeringstermijn. Het kan dus voorkomen dat de suppleties uit het programma van een bepaald jaar pas het jaar daarna worden uitgevoerd.

Definitief besluit suppletieprogramma 2010 (Staatscourant; pdf 0,5 Mb)

Voor een overzicht van de ontwikkelingen van stranden en duinen en het jaarlijks uitgevoerde beheer zie Feiten en Figuren.

Rijkswaterstaat en natuurbeschermingsorganisaties maken afspraken over natuurvriendelijke zandsuppleties

24 maart 2009 - Staatssecretaris Tineke Huizinga van Verkeer en Waterstaat en Waddenvereniging, Stichting De Noordzee, Vogelbescherming Nederland en Stichting Duinbehoud tekenden op 24 maart een samenwerkingsovereenkomst over zandsuppleties. De partijen spreken af gezamenlijk te werken aan twee belangrijke functies van de kust: veiligheid van de kustlijn en natuurwaarden.

Sinds 1990 brengt Rijkswaterstaat jaarlijks 12 miljoen kuub zand aan op de kust om deze op zijn plaats te houden. Zandsuppleties sluiten aan bij het natuurlijke zandige systeem van onze kust en zorgen ervoor dat de kust mee kan groeien met de zeespiegelstijging. Door dit beter te combineren met het ecosysteem van de zee, kunnen suppleties verder bijdragen aan het versterken en behouden van natuurwaarden.

De deelnemende partijen willen ook meer inzicht krijgen in de gevolgen van zandsuppleties voor de natuur van de Noordzee, het strand en de achterliggende duinen, de estuaria en de Waddenzee. Rijkswaterstaat en de natuurorganisaties werken daarom samen, ieder vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid, aan een onderzoek- en monitoringsprogramma voor zandsuppleties, zandwinning en zandtransport. Het onderzoekprogramma voor 2009 zal in april klaar zijn.

Meer informatie op www.rijkswaterstaat.nl/kustlijnzorg