Dijkversterking Texel

Één van de dijkversterkingsprojecten in het Hoogwaterbeschermingsprogramma  van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) betreft de versterking van de Waddenzeedijk Texel. Bij toetsing van de Waddenzeedijk in 2005 is door I&M geconcludeerd dat de huidige dijk tekorten vertoont. Dit is door de Staatssecretaris van I&M vastgesteld en gerapporteerd in de Landelijke Rapportage Toetsing (LRT), (pdf 1Mb).
Voor de benodigde versterking van de dijk zal eerst een dijkversterkingsplan moeten worden opgesteld. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is als beheerder verantwoordelijk voor de dijk en daarom initiatiefnemer voor het opstellen van het dijkversterkingsplan.

Startnotitie

Voor het dijkversterkingsplan Waddenzeedijk Texel is een Milieueffectrapportage (MER) verplicht. Dit is een onderzoek naar de effecten van de dijkversterking op de omgeving. Een eerste stap daarin is het opstellen van een startnotitie. Hierin staat per dijksectie op welke manieren de dijk versterkt kan worden. Hierbij is rekening gehouden met de wensen vanuit de betrokken overheden (gemeente, provincie, Rijk), belangenorganisaties en bewoners. De Startnotitie van de Waddenzeedijk op Texel (pdf 7 Mb) heeft van  14 augustus tot en met 25 september 2009 ter inzage gelegen op diverse adressen.