Dijkversterking Balgzand

Natuur en veiligheid hand in hand bij dijkversterking Balgzand

Vandaag beginnen Landschap Noord-Holland en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier aan en bij de Balgzanddijk. Landschap Noord-Holland - beheerder van het Balgzand - herstelt twee schorren, waarmee een belangrijke broedplaats en rustplek van grote aantallen vogels veilig wordt gesteld. Het hoogheemraadschap start met de versterking van de Balgzanddijk zijn derde project voor het veilig maken van de Noord-Hollandse dijken. Het werk wordt in de herfst afgerond. 

Derde dijkversterking Hoogwaterbeschermingsprogramma in uitvoering
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier versterkt de Balgzanddijk tussen de Oostoeversluis en de 'knik' nabij De Kooij. De Balgzanddijk is onderdeel van de primaire waterkering rond het Noorderkwartier van Holland. De dijk voldoet deels niet meer aan de veiligheidsnorm. Over een lengte van 2,7 kilometer is de grasbekleding aan de zeezijde van de Balgzanddijk niet voldoende opgewassen tegen erosie van de golven. Na de Havendijk van Den Helder en de Zuiderdijk tussen Hoorn en Enkhuizen is dit het derde van ruim tien projecten dat het hoogheemraadschap in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma uitvoert.

Kwelderherstelplan Balgzand
Het wad van Balgzand is zeer voedselrijk. Om deze reden trekt het - met name tijdens de trektijd - extreem veel vogels aan. Het huidige oppervlak van buitendijkse kwelders en schorren is klein en de natuurlijke afslag overtreft de natuurlijke aangroei. Met het verdwijnen van de schorren, verdwijnt ook het broed- en rustbiotoop van deze grote aantallen vogels. Met het herstelplan wil Landschap Noord-Holland voldoende oppervlak aan hoge schorren behouden. Voorwaarde is dat de dynamiek in het Waddengebied haar gang blijft gaan. Om overlast voor de vogels te beperken wordt de kooijhoekschor dit jaar, en de Ewijckschor in 2011 aangepakt. De aanpak van de kwelders wordt gefinancierd door het Waddenfonds.

Samenwerking
De dijkversterking en het herstel van de schorren worden met opzet in dezelfde periode uitgevoerd volgens één bestek. Hierdoor wordt de periode waarin verstoring plaatsvindt op het wad tot een minimum beperkt. Bovendien zijn er logistieke voordelen in de aan- en afvoerroutes. Landschap Noord-Holland en het Hoogheemraadschap benutten op deze manier ook elkaars specialistische kennis en kunnen zo snel beslissingen nemen en effectief werken.

Het totale werk (fase 1 kwelderherstel en dijkversterking) is aanbesteed aan aannemer de Vries & van de Wiel uit Schagen.

Bijlagen
Dwarsdoorsneden dijkversterking (pdf, 85 Kb)
Factsheet dijkversterking (pdf, 48 Kb)
Factsheet kwelderherstelpan Balgzand (pdf, 73 Kb)