Afsluitdijk

De Afsluitdijk vormt de grens tussen het IJsselmeer en de Waddenzee en verbindt de provincies Noord-Holland en Friesland. In 2007 bestond de Afsluitdijk 75 jaar.

De Afsluitdijk heeft een aantal belangrijke functies en waarden voor Nederland. Rijkswaterstaat houdt bij het beheer en de ontwikkeling van de Afsluitdijk rekening met deze functies en waarden. Denk hierbij aan veiligheid, zoetwatervoorziening, verkeer en vervoer over weg en water, ecologie, cultuurhistorie en recreatie. Rijkswaterstaat doet dit in overleg met een groot aantal organisaties en instanties om de vele belangen die daarbij spelen in het oog te houden.

Commissie brengt advies uit over toekomst Afsluitdijk

3 juni 2011 - Staatsecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) heeft vandaag het eindadvies van de Adviescommissie Toekomst Afsluitdijk in ontvangst genomen uit handen van de voorzitter, Ed Nijpels. Het advies beschrijft de mogelijkheden om de veiligheid van de dijk en de sluizen op orde te brengen en aanvullende functies voor natuur, duurzame energie  en recreatie te ontwikkelen. "Veiligheid staat voor mij voorop. Deze dijk moet zo snel mogelijk weer aan de wettelijke normen voldoen. En de commissie geeft goede adviezen; degelijke ideeën die de veiligheid als belangrijkste uitgangspunt hebben", aldus staatssecretaris Atsma.

Het eindadvies van de Adviescommissie Toekomst Afsluitdijk, (pdf, 1,1 Mb, 3 juni 2011)

Persbericht op website Rijksoverheid

Toekomst van de Afsluitdijk

De Afsluitdijk is toe aan een flinke opknapbeurt. Klimaatveranderingen, een hogere waterstand en scherpere veiligheidseisen vragen om dijkversterking en extra spuicapaciteit. Rijkswaterstaat werkt samen met de provincies Fryslân en Noord-Holland in opdracht van voormailig staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat (tegenwoordig Infrastructuur en Milieu) aan de toekomst voor de Afsluitdijk.

Een marktverkenning heeft vier visies opgeleverd die de opknapbeurt van de Afsluitdijk combineren met andere initiatieven, plannen of wensen  zoals de opwekking van duurzame energie, de ontwikkeling van meer natuur en de regionale economie.

Als referentie voor deze vier visies heeft Rijkswaterstaat twee oplossingen voor de opknapbeurt ontwikkeld. Deze leveren alleen de noodzakelijke veiligheidsverbeteringen.

In 2011 neemt het kabinet een voorkeursbeslissing over de opknapbeurt van de Afsluitdijk en over de vraag in hoeverre de visies daarin vorm krijgen. De voorkeursbeslissing wordt genomen in de vorm van een structuurvisie. Een structuurvisie is een ruimtelijk plan met een kaart waarin het rijk de gewenste ruimtelijke ontwikkeling voor de Afsluitdijk aangeeft. De planstudiefase begint na het kabinetsbesluit.

Download het rapport DIJK EN MEER - Eindrapportage verkenning Toekomst Afsluitdijk (Rijkswaterstaat en de provincies Noord-Holland en Fryslân, maart 2009; pdf, 2,5 Mb)

Extra Spuicapaciteit Afsluitdijk

Twee spuicomplexen in de Afsluitdijk houden het IJsselmeer op peil. Deze complexen spuien IJsselmeerwater op de Waddenzee. De spuicapaciteit is niet altijd genoeg om het IJsselmeerpeil te houden zoals het is. Om wateroverlast rond het IJsselmeer te voorkomen werkt Rijkswaterstaat aan een nieuw derde spuicomplex met een vispassage.

De projecten Extra Spuicapaciteit Afsluitdijk en Toekomst van de Afsluitdijk hangen nauw met elkaar samen. Beide projecten zorgen voor verbetering van de veiligheid van de Afsluitdijk op zowel de korte als de lange termijn.

Het project Extra Spuicapaciteit Afsluitdijk realiseert uiterlijk in 2016 een nieuw spuicomplex in de knik bij Kornwerderzand. Het project Toekomst Afsluitdijk combineert de veiligheid van de Afsluitdijk op de korte termijn met andere initiatieven, plannen of wensen op de lange termijn zoals de opwekking van duurzame energie, de ontwikkeling van meer natuur en de regionale economie.

Lees meer over het onderwerp op de website van de Afsluitdijk.