Spring naar hoofd-inhoud

Terug

Handhaving

Controle op wet- en regelgeving door verschillende organisaties
Op de Waddenzee zijn veel partijen actief op het gebied van toezicht op de naleving van wet- en regelgeving. Belangrijke partijen zijn de dienst Waterpolitie van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) (algemene opsporingsbevoegdheid), het ministerie van EL&I (natuurbeheer en visserij) en Rijkswaterstaat (waterkwaliteit). Daarnaast zijn ook gemeenten, provincies, regiopolitie, Staatsbosbeheer, natuurbeschermingsorganisaties, Douane, koninklijke Marechaussee en het ministerie van Infrastructuur en Milieu op dit gebied actief.

Afstemming via Waddenhandhavingsoverleg
Elke partij werkt met eigen beleidsplannen en toezichts- en handhavingsprioriteiten. De daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden via het Waddenhandhavingsoverleg (WHO) onder voorzitterschap van het Regionaal College Waddengebied (RCW) afgestemd. Onder andere door gezamenlijke projecten af te spreken die worden vastgelegd in het Handhavingsprogramma dat is opgenomen in het meerjaren Maatregelenprogramma Waddenzee, dat jaarlijks wordt herzien.