Beleid

1. PKB Waddenzee deel 4

In de PKB Derde Nota Waddenzee (van januari 2007) is het rijksbeleid voor de Waddenzee voor de komende tien jaar vastgelegd. In de PKB Waddenzee is het volgende aangeven over veiligheid:

Doelstellingen voor de Waddenzee

De veiligheid van de bewoners van het waddengebied wordt gewaarborgd door een goede verdediging tegen de zee. De bereikbaarheid van de havens en de eilanden wordt gewaarborgd.

Beleidskeuzen

Veiligheid
Menselijke ingrepen gericht op de waarborging van de veiligheid voor de bewoners en gebruikers van het waddengebied zijn in beginsel toegestaan.

2. Rijksbeleid tegen overstromingen

Het geactualiseerde Hoogwaterbeschermingsprogramma is één van de programma's van het rijk (ministerie Verkeer en Waterstaat) waarmee maatregelen worden uitgevoerd om overstromingen te voorkomen en daarmee te voldoen aan de wettelijk vastgelegd waterveiligheidsnormen. Het programma heeft ook betrekking op de Waddenzee.

Meer informatie:

Brochure van het ministerie V en W 'Veilig achter duin en dijk' over het Hoogwaterbeschermingsprogramma (pdf; 0,7 MB)
Hoogwaterbeschermingsprogramma, versie 18 september 2007 (pdf, 38 kB)
Bijlage Hoogwaterbeschermingsprogramma: MAATREGELEN AAN DE PRIMAIRE WATERKERINGEN MET FINANCIERING DOOR HET RIJK (pdf, 59 KB)
Bijlage Hoogwaterbeschermingsprogramma: Kaart Maatregelen (pdf, 229 kB)
Kamerbrief staatssecretaris Huizenga (V en W) bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma waarin zij o.a. een overzicht geeft over geplande en voorziene investeringen om Nederland te beveiligen tegen overstromingen. (20 sept. 2007)

Informatie over het Eindadvies van de Deltacommissie (sept. 2008) en het Deltaprogramma Nederland 2011 vindt u in het thema klimaat op deze website.

3. Beleidslijn kust

Met de Beleidslijn kust (september 2007; pdf 3,5 Mb) geeft het rijk inzicht in het rijksbeleid voor het kustfundament en de verdeling van verantwoordelijkheden van betrokken overheden. Het toepassingsgebied van de beleidslijn is het kustfundament en de primaire waterkeringen van de Waddenzee en de Eems-Dollard.

In een Beleidsbrief (14 sept. 2007) informeren Staatsecretaris Huizenga, ministerie V & W, en minister Cramer (VROM), mede namens de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Economische Zaken de leden van de Tweede Kamer over de Beleidslijn kust.
Toelichting beleidsbrief september 2007 (pdf, 0,9 MB):
Deze Toelichting geeft uitleg van een aantal onderwerpen uit de Beleidsbrief met Uitwerking. De Toelichting is aanvullend op de brief.