Wadlopen en veiligheid

Wadlopen is nooit zonder risico's. Het is echter van belang deze risico's te minimaliseren en eventuele calamiteiten het hoofd te bieden. Voor het lopen op het wad is daarom regelgeving van toepassing. Deze regelgeving is met name vastgelegd in de Wadloopverordening. Bij de in het kader van deze verordening uitgegeven vergunningen en ontheffingen staat de veiligheid van gidsen en deelnemers aan een tocht voorop. Aan de vergunning- cq. ontheffinghouder worden eisen gesteld ten aanzien van de kennis van en de ervaring met het wadlopen. Daarnaast worden in de aan de vergunning verbonden voorschriften eisen gesteld voor o.a. de communicatie- en veiligheidsmaterialen die meegevoerd moeten worden.

Reddingsoefeningen

In het verlengde van de hoofddoelstelling van de Wadloopverordening worden de veiligheidsprocedures  ook in de praktijk getest. In juni 2000 vond voor de eerste keer een reddingsoefening op het Wad plaats.
Naar aanleiding van de evaluatie van deze oefening zijn aanbevelingen opgesteld die moesten leiden tot verbeteringen in de veiligheid van het wadlopen. Eén van de belangrijkste aanbevelingen was het regelmatig testen van de veiligheidsprocedures en reddingscapaciteit (evacuatie). Daarom is op 10 september 2004 de reddingsoefening 'Zuider Spruit' gehouden, georganiseerd door de Stuurgroep Waddenprovincies met medewerking van de wadlooporganisaties en de hulp- en reddingsdiensten.

Evaluatierapportage reddingsoefening 'Zuider Spruit'

De rapportage geeft de resultaten weer van de met alle deelnemende partijen gehouden evaluatie van de reddingsoefening 'Zuider Spruit'. Deze evaluatie heeft plaatsgevonden op 28 januari 2005 te Leeuwarden.

--> download de evaluatierapportage (pdf, 85 kb)

Reddingsoefening 'Brak (op het) Zand', juni 2009

De provincie Fryslân is bevoegd gezag (vergunningverlening) voor wat betreft het wadlopen. Om het wadlopen ook veilig te laten verlopen maakt de provincie zich sterk voor een adequate geoefendheid van wadlooporganisaties en hulpverlening. In dat kader heeft de provincie Fryslân als opdrachtgever gefungeerd voor een multidisciplinaire, operationele oefening wadlopen op 13 juni 2009, bestaande uit een 'live' reddingsoefening en een 'table-top' overdracht aan landhulpdiensten. Gespeeld werd een scenario waarbij een Duitse groep middelbare scholieren op het wad in de problemen komt als gevolg van een voedselvergiftiging.

De redding op het wad werd 'live' uitgevoerd, terwijl alles vanaf de aanlanding via een zogenaamde 'table top' oefening (een oefening 'ter tafel') werd nagespeeld. Hoofddoel van de oefening, en daarmee van de evaluatie, is 'het elkaar vinden': kunnen de water- en landpartijen elkaar vinden bij een reddingsactie op het wad die tevens leidt tot vervolghulpverlening op het land?

--> download het evaluatieverslag 'Brak (op het) Zand' (pdf, 0,4 Mb)

Nieuw veiligheidsprotocol voor wadlopers

Een belangrijke bevinding van de evaluatie van de reddingsoefening 'Zuider Spruit' was om, in samenwerking met de wadlooporganisaties, Kon. Ned. Reddingsmaatschappij (KNRM) en het Kustwachtcentrum, te kijken naar de mogelijkheden voor het opstellen van een 'Veiligheidsprotocol calamiteiten met wadlopers'.

Het gaat daarbij om een gezamenlijk document waarin wordt vastgelegd hoe wadloopgidsen moeten kunnen handelen in geval van een calamiteit tijdens een wadlooptocht. Het moet de wadloopgids een handvat bieden en haar/hem in staat stellen snel en accuraat te handelen in geval van een calamiteit tijdens een wadlooptocht.
 
Op 20 december 2005 is het Veiligheidsprotocol als onderdeel en uitwerking van de aanbevelingen reddingsoefening 'Zuider Spruit' aangeboden aan de wadlooporganisaties, de hulp- en reddingsdiensten en de waddenprovincies.

--> download het 'Veiligheidsprotocol calamiteiten met wadlopers' (pdf, 20 kb)