Servicepagina voor wadloopgidsen

Wadloopvergunningen aanvragen

Er zijn drie typen wadloopvergunningen:

Een A  vergunning

Een B en C vergunning

Een wadloopontheffing

Aan elke type vergunning zijn voorschriften verbonden. Over het al dan niet verlenen van een vergunning of ontheffingen wordt advies gevraagd aan de Wadloopadviescommissie. Om genoemde commissie in staat te stellen een tijdig advies uit te brengen moeten aanvragen voor 1 januari van het jaar waarvoor de aanvraag geldt worden ingediend. Hiervoor kan een aanvraagformulier worden gebruikt (in de rechterkolom te downloaden of aanvragen bij Provincie Fryslân, afdeling Landelijk Gebied-Beleid, tel. 058 - 292 5109).

Van een gids wordt voldoende kennis en ervaring van het wadlopen geëist, zodanig dat hij/zij geheel zelfstandig en individueel een wadlooptocht al dan niet met onervaren deelnemers kan voorbereiden en uitvoeren. Om deze kennis en ervaring op te doen wordt van de aanvrager verlangd dat deze aantoonbaar een opleiding bij één van de acht wadlooporganisaties heeft gevolgd.

Met de wadlooporganisaties zijn afspraken gemaakt over de inhoud van de verschillende opleidingen door het opstellen van de 'Eindtermen Wadloopgids' en het openstellen van de opleidingen voor ook niet leden. Bij elke vergunningaanvraag zal de organisatie waar de opleiding is gevolgd een beoordeling worden gevraagd. Het oordeel van de organisatie over de praktijkervaringen met de aanvrager weegt in de uiteindelijke beoordeling en in het advies van de Wadloopadviescommissie zwaar mee.

Ontheffingen Wadloopverordening

Voor het organiseren van een natuureducatieve excursie op het wad is een ontheffing nodig. Deze tochten worden, vaak door een natuurcentrum of museum, georganiseerd in gebieden die direct grenzen aan de kust van vaste wal of eiland. Dergelijke gebieden worden door de provincies voor dit doel aangewezen. De tochten, waarvoor de maximale groepsgrootte 50 personen is, zijn daarbij van beperkte duur en omvang. Ook aan een ontheffing zijn voorschriften verbonden m.b.t. de veiligheid van de deelnemers en de bescherming van natuurwaarden.

De provincie Fryslân heeft een kaart van de ligging van de verschillende ontheffinggebieden in het Waddengebied opgesteld. Deze kaart kunt u hier downloaden (pdf, 3,9 Mb).

Voor het aanvragen van een ontheffing kunt u contact opnemen met de Provincie Fryslân, afdeling Landelijk Gebied-Beleid, tel. 058 - 292 5109. Uw aanvragen moeten voor 1 januari van het jaar waarvoor de aanvraag geldt worden ingediend. Hiervoor kan een aanvraagformulier worden gebruikt (in de rechterkolom te downloaden of aanvragen bij Provincie Fryslân, afdeling Landelijk Gebied-Beleid, tel. 058 - 292 5109).
Het formulier voor het aanvragen van een ontheffing kunt u ook hier downloaden.

Tochtenopgave

De waddenprovincies hechten veel waarde aan het op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in het wadlopen. Daarom worden alle vergunning- en ontheffinghouders verzocht om de tochtenopgave per jaar naar het secretariaat van de Stuurgroep Waddenprovincies te zenden. Hiervoor kunt u deze formulieren gebruiken:

Stuur de formulieren naar:
Provincie Fryslân, afdeling Landelijk Gebied-Beleid, Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden.

Actuele informatielijsten

Het leiden van een wadlooptocht of een excursie vraagt om goede voorbereiding. Daartoe behoort de juiste informatie. Hier kunt u lijsten downloaden met belangrijke (internet)adressen en telefoonnummers welke u kunt raadplegen in geval van calamiteiten of om actuele informatie (bijvoorbeeld over het weer) te verkrijgen. 

Let op: Deze informatie is gericht aan wadloopgidsen en andere personen met een wadloopvergunning en/of -ontheffing. Bent u als privé-persoon geïnteresseerd om aan een wadlooptocht deel te nemen, raden wij u aan contact met een van de wadlooporganisaties op te nemen.

Lijsten van de provincie Fryslân:

--> Alarmnummers in geval van calamiteiten; (pdf, 49 kb)
--> Kennis van E.H.B.O. voor wadlopers; (pdf, 13 kb)
--> Vertrektijdenschema; (pdf, 11 kb)

Informatie over waterstanden en de actuele weersverwachting:
Op de particuliere website WadgidsenWeb vindt u een handig quickscan die u kunt raadplegen voor waterstanden en de actuele weersverwachting.

De 8 wadlooporganisaties in Nederland zijn:

De Fryske Waedrinners
www.fryskewaedrinners.nl 

Dijkstra's Wadlooptochten
www.wadloop-dijkstra.nl

Groninger Wadloop Vereniging "Arenicola"
www.arenicola.nl

Stichting Uithuizer Wad
www.wadlopen.nl

Stichting Wadloopcentrum Pieterburen
www.wadlopen.com

Wadloopcentrum Fryslân
www.wadlopen.net

Wadgidsengroep Noord Nederland
www.wadgids.nl

Vereniging Vrije Wadlopers
www.vrijewadlopers.nl